Ljusning i sikte för Nobel Center inför steg 2

foto Jeppe Wikström

Foto: Jeppe Wikström

Tävlingen om Nobel Center på Blasieholmen har inletts sin andra etapp. De förslag som ansågs som främmande har tagits bort och om ett halvår kan det stå klart vilket som kan ligga till grund för ny detaljplan. Kerstin Westerlund Bjurström har tittat närmre på de sköna photoshopbilder som presenterades i Steg 1 och hur en realisering kan komma att påverka stadsbilden:

Någon liten suck av lättnad kanske man kan våga dra nu när det står klart att juryn för arkitekttävlingen om ett nytt Nobel Center på Blasieholmen i utvärderingen av de elva förslagen i steg 1 rensat bort de för platsen mest olämpliga. Som häromdagen rapporterades i media så har tre av dessa valts ut för vidare bearbetning i tävlingens andra steg. Det verkar också stå klart att det finns enighet om att lokalarean ska minskas, vilket är helt nödvändigt. Om inte kommer relationen mellan Nobel center och Nationalmuseum respektive omgivande stadslandskap att upplevas som problematisk vilket förslag som än väljs.

Johan Celsings förslag ”A room and a half”.

Johan Celsings förslag ”A room and a half”.

Jag kan nog tro att Johan Celsings förslag ”A room and a half går att bearbeta så att det kommer att pryda sin plats. Ansatsen med en klassiskt proportionerad byggnad känns rätt i sitt sammanhang. Men det är för stelt, för stort och något för högt. Jag håller helt med juryn som har uttalat att fasader och fönsteröppningar måste bearbetas i såväl helhet som detalj,  Skalan och fasadutformningen  måste fas att spela med och inte som i dagsläget mot intilliggande byggnader.

Christoph Felgers förslag ”Nobelhuset”

Christoph Felgers förslag ”Nobelhuset”.

David Chipperfield och Christoph Felgers förslag ”Nobelhuset” har förvisso, som juryn skriver, en värdighet i sin utformning som väl stämmer med namnet Nobel och med platsen. Men att det kommer att sticka upp över Nationalmuseum borde inte accepteras. Stockholms så viktiga karaktärsdrag den kontinuerligt jämnhöga kulisslika stadsfronten utmed de låga stränderna i norr bryts på ett olyckligt sätt.  Kontrasten mellan denna och den så annorlunda upplevelsen av Söders höjder minskas. En avståndsvy från Stockholms inlopp borde funnits med i presentationen. För att komma ifråga måste förslaget därför sänkas betydligt vilket borde vara fullt möjligt med bibehållen grundkaraktär. Juryns synpunkt att den högre byggnadsvolymen är en fördel eftersom den ger möjlighet till mer grönska måste vara en småsak i sammanhanget.

Gert Wingårds förslag ”A p(a)lace to enjoy”

Gert Wingårds förslag ”A p(a)lace to enjoy”. Nobelstiftelsen har visat förvåning över att förslagen som kommit in varit långt större än de tänkt sig.

Gert Wingårds förslag  ”A p(a)lace to enjoy” är en stilig byggnad men skulle om den uppfördes här komma att upplevas som alldeles för dominant och felplacerad. Lokalkännedom är nödvändigt men räcker inte. Det lika mycket är frågan om kompetens för den så alldeles speciella uppgiften.  Utöver att åstadkomma framstående arkitektur i sig gäller det att undvika att en ny byggnad försvagar karaktären hos omgivande stadsrum och att klara av att i stället förhöja och understryka denna.

Hamnmagsinen och tullhuset som verkar sakna betydelse i förslagen.

Hamnmagsinen och tullhuset som verkar sakna betydelse i förslagen.

hamnmagasinhamnmagasin

Det måste ses som ett misslyckande från staden att man under alla år som gått inte lyckats erbjuda Nobelstiftelsen en annan tomt.  Så mycket bättre än att tränga in ytterligare en institution hade varit om tullhuset och hamnmagasinen sluppit rivning. Då hade en genuin hamnmiljö kunnat bevaras och samtidigt utvecklas till en mötesplats för stockholmarna och Nationalmuseum hade haft kvar en rimlig expansionsmöjlighet för framtiden.

Men nu gäller det att glädja sig åt att juryn hittills inte fallit för att framhäva de mest spektakulära förslagen. Viss nyfikenhet känner jag i frågan om hur den stora övervikten av lekmän i arkitektoniska frågor i juryn påverkat detta. Nu hoppas jag bara på att till februari 2013 det kommit fram minst ett förslag som med den värdighet, förfining och stil som platsen kräver också medför att den unika karaktären hos Stockholms sjöfront befästs och utvecklas.

Kerstin Westerlund Bjurström

Arkitekt SAR/MSA

 

Läs mer i DN här

Läs vad Ola Andersson tycker i DN här

Kommentarsregler: 

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret  publiceras inte.

4 kommentarer

 1. Bo Lagerqvist den 14 februari 2014

  Ur Nobel Centers ”Sammanfattning av Steg 1”:
  ”Utformning med hänsyn till kulturhistoriska värden och riksintressen”

  Hur går det ihop med följande som sägs i Stockholms Stads ”Nuläges- och värdebeskrivning av Blasieholmsudden och dess omgivande vattenrum” Dnr 2013-00460-54:

  ”Tullhuset har högt kulturhistoriskt värde som en representant
  för det sena 1800-talets myndighets- och administrationsbyggnader
  i allmänhet och för Stockholms
  tullväsende i synnerhet. Tullhuset är en länk i kedjan av
  tullhus i Stockholm från olika tider och är ritat av den
  välkände arkitekten Axel Fredrik Nyström som även står
  bakom gamla riksarkivet.
  Magasinsbyggnaderna från 1910 tillsammans med
  markbeläggningen av storgatsten speglar en strävan
  vid 1900-talets början att förbättra tullens arbetsmiljö
  och skapa bättre och modernare lagringsmöjligheter
  i Stockholms hamnar. Magasinen är idag unika för
  Stockholm, då några liknande magasin inte längre finns
  bevarade i Stockholms hamnar.”

 2. Bo Lagerqvist den 7 februari 2014

  Skärgårdens Trafikantförening har gjort följande uttalande ang. Nobel center:
  ”Skärgårdens Trafikantförening bildades 1963 och företräder ett stort antal skärgårdstrafikanter, i form av bryggföreningar, organisationer och enskilda medlemmar, hel- och deltidsboende i skärgården samt har även ett antal stödjande företag. Föreningens styrelse har på sammanträde den 28 november beslutat att protestera mot de planer som finns för ett ”Nobel Center” på Blasieholmen.
  Trafikantföreningen har under femtio år värnat om goda sjöförbindelser mellan Stockholm och skärgården samt i Stockholms hamn och har under alla år kämpat för en god kollektiv sjötrafik till trafikanternas fromma. Trafikantföreningen ser ett stort hot i de planer som nu finns, vilka omöjliggör för de rederier, som sköter denna trafik, främst Waxholmsbolaget, att vid Nybrokajen på Blasieholmen förtöja de hamn- och skärgårdsfartyg som för tillfället ej är i trafik, eller få erforderlig service från näraliggande verkstadslokaler, inhysta i de gamla magasinen. Det är alltså den kaj som i framtiden sannolikt till stora delar försvinner som angöringsplats. Försvinner gör även det Q-märkta tullhuset, ritat av den framstående arkitekten Axel Fredrik Nyström och uppfört under 1870-talet liksom de klassiska hamnmagasinen uppförda vid förra sekelskiftet. Det är en kulturhistoriskt värdefull hamnmiljö i Stockholm som fort-
  farande används för sjöfart och dessutom minner om Stockholms forna roll som sjöfartsstad.
  Det bör också uppmärksammas att det tilltänkta nybygget kommer att medföra en ökad bil- och busstrafik i en del av staden med undermåligt gatunät och begränsade parkeringsmöjligheter. Denna tillkommande trafik skall samsas med trafik till och från Skeppsholmen, flera hotell, många kontor samt årligen ca. 600.000 resenärer till och från Stockholms skärgård.
  Sommartid har det under senare år anordnats olika publika evenemang, exempelvis starten av ÅF Offshore Race (tidigare Gotland runt), liksom även amerikanskt presidentbesök, händelser som har inneburit att Strömmen och Strömkajen vid flera olika tillfällen stängts av varvid passagerarbåtarna och skärgårdstrafiken har behövt flytta till den kaj, som nu hotas. Några alternativ till Nybrokajen i form av andra tillgängliga och centralt belägna kajer i Stockholms innerstad med kapacitet att komplettera Strömkajen för den kollektiva båttrafiken till skärgården finns inte. Båttrafiken, resenärerna och transporter till kajerna i Stockholms innerstad kommer framgent inte att minska utan kommer att öka.
  Skärgårdens trafikantförening önskar därför med denna skrivelse belysa de problem som uppstår om en publik byggnad som ett Nobel Center placeras i den etablerade hamnmiljö som Blasieholmen utgör.

  Stockholm den 23 december 2013
  Skärgårdens trafikantförening”

 3. Peter Bergström den 19 november 2013

  Dert är märkligt att de är så förvånade över volymen, Nobelstiftelsen alltså, slängde de bara ut frågan- kan ni rita ett hus åt oss? Eller är det en kontorssatsning som skall smygas in och kritiken hamna på arkitekterna? Något är lurt här.

 4. Michael Diamant den 18 november 2013

  Förslagen är alla estetiska katastrofer!

  Gerths förslag verkar dessutom glömma att det blåser vid vattnet och att Stockholm inte ligger vid medelhavet.

  Det finns fantastiskt duktiga tyska och amerikanska klassiskt skolade arkitekter som skulle kunna göra ett bättre förslag.