Ny syn på Slussen

Slussen Svante Forsström 3

”Ny syn på Slussen” är ett radikalt förslag har utarbetats under lång period och förenar en tanke från 1940-talet med modern, vattentät teknik. Klas Cederwall och Bo G Hellers presenterar alternativet till det hårt kritiserade förlaget designat Fosters & Berg.

En namnkunnig kvinno-sextett (S) har skrivit ett manande upprop ”Ta debatten om nya Slussen”, publicerat i SvD den 12 maj -14. Utgångspunkten är den osäkerhet som f n råder omkring arbetet med Nya Slussen, en dålig lösning som drivits igenom stadsfullmäktige med minsta möjliga majoritet, där praktisk konsensus i en så viktig fråga för Stockholm borde ha eftersträvats. Nu lockar man opinionen till medhåll genom att visa en gång- och cykelbro med flanörer, byggd bredvid en upprustad Söderströmsbro, där tunnelbanan rusar fram på fyra/fem parallella spår under ett öronbedövande buller. Bilden är ett bedrägeri. Endast genom att förlägga trafiken i tunnel, djupt under fotgängarna, kan miljön räddas.

Slussen_cronquist

Historiskt har Slussen byggts om vart hundrade år, med bästa tillgängliga teknik, senast med klöverbladet av 1935. Detta har varit vägledande för oss bakom Ny syn på Slussen, som tror på att vi även denna gång bör använda dagens bästa teknik för att förverkliga en vision för framtiden. Vi vill ta ett ordentligt steg framåt med en säker passage genom Slussen för den spårbundna trafiken, eliminera den översvämningsrisk, som nu råder vid station Gamla stan, med en sluten konstruktion och en ökad avbördningskapacitet förenad med en obruten vattenyta i Riddarfjärden mellan Slussen och Västerbron. Härtill kommer en återskapad Riddarholmskanal. Det historiska vattenrummet med friliggande öar uppstår då på nytt – staden på vattnet – estetik i förening med högklassig teknik! Och dessutom en tyst miljö, eftersom all trafik löper under vatten. Flanörstaden kan återskapas.

Riddarholmsbron_pano_March_2007

Riddarholmskanalen idag. Foto: Mats Halldin

Förslaget, som innebär att tunnelbanan faktiskt läggs i en tunnel under Söderström (jfr Citybanan), härrör från stadsbyggnadsdirektören i Stockholm Göran Sidenbladh på 1940-talet, intensivt stöttat av ark Sven Markelius. Nu finns tekniken att förverkliga det. I förslagets förlängning ligger att de nuvarande stationerna Gamla stan och Slussen reduceras till en enda i undervattensläge, ”Slussen”, med nedgångar från båda sidor. Denna tanke engagerade förre stadsbyggnadsdirektören Torsten Westman och har utvecklats vidare av arkitekterna Kjell Forshed, Ulla Joneborg och Svante Forsström med stöd av f d stadsbyggnadsborgarrådet och GD Monica Andersson. Förslagets dimensionering och produktion har studerats av professorerna vid KTH, Håkan Stille (bergmekanik), Klas Cederwall (vattenbyggnad) och Bo Göran Hellers (konstruktionslära). De har visat, att projektet är klokt och genomförbart till rimlig kostnad.

stockholm skyline

Stadens förslag har kvar tunnelbanebron. ”Ny Syn” vill gräva ned den och öppna upp vattenspegeln samt förhindra buller.

En förtjänst med Ny syn på Slussen är att förslaget ger fullständig säkerhet mot inträngande vatten, av höga vattenstånd i Mälaren eller beroende på stigande havsnivå. Men för stockholmarna är den avgörande förtjänsten, att projektet kan genomföras utan någon störning av det nuvarande tunnelbanesystemet. Övergången kan sedan ske i två steg, inom loppet av tre sommarmånader under två på varandra följande år. Detta ska ställas mot det elände under minst fem år av trafikstörningar, upprustningar och reparationer, som någon ytlösning skulle kräva.

Klas Cederwall/Bo G Hellers

Professorer emeritus KTH

Ny Syn på Slussen här

Kommentarsregler:

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret publiceras inte. Väl mött

Kommentering är avstängt.