Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev VAL 2018

Här är Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev 18-21 valspecial.

Hej alla! Valfrågor om stadsbyggnad, vad vill partierna med staden?

20180904_184739

Fr v Jan Valeskog S – Maria Hannäs V – Cecilia Obermüller MP – Erik Slottner KD – Joakim Larsson M – Karin Ernlund C – Björn Ljung L och modertorn Elisabet Andersson, SvD. Eget foto. Resonemanget kom bl. a in på gröna kvalitéer i det framväxande Stockholm, Hagastaden.

180904 Utfrågning av Stadsbyggnadsnämndens ledamöter i Kungsträdgården 

Tack för ett väl genomfört arrangemang med bra frågor, Samfundet S:t Erik, Naturskyddsföreningen och Byggnadsvårdsföreningen! Arrangörerna lär komma med information om diskussionen, som jag hoppas kunna ta upp i ett nyhetsbrev. Därför tar jag här bara upp ett par iakttagelser som jag tycker stack ut.

Hagastaden.

På tal om kvalitetsbrister i stadsplanering och arkitektur påpekade Joakim Larsson m fl att staden har planmonopol och att Stadsbyggnadskontoret är en myndighet. Staden borde ta ett större ansvar för kvalitén. I sin summering noterade Samfundet S:t Eriks ordförande Monica Andersson den makt som Stadsbyggnadskontoret har. Det är politiker som ger SBK rikets lagar och kommunens riktlinjer.

Bild: TMRW.se/ Atrium Ljungberg

Karin Ernlund upprepade Centerns slagordspolitik: Bygga högt och tätt för att spara stadens parker och grönområden! Vid allmänhetens diskussion nedanför scenen efteråt tog jag upp detta med henne: Att bygga högt ger ju inte mycket förtätning. Eftersom solen står lågt här uppe i norr måste stor friyta lämnas kring höghus som annars medför mörka stadsrum, omänsklig stad.

Hon höll med om att det finns en sådan effekt. Är det då seriöst att upprepa budskapet som låter som att det med automatik blir tätt och sparar på parkerna? Jag fick inte något svar på den frågan, men gick vidare i förtätningsfrågan på en mer övergripande nivå. Om staden planerade och agerade för att skapa ett par centra till skulle ju innerstaden inte behöva förtätas så mycket att värden förstörs. Så är andra stora städer byggda. Jag fick inget svar på det. I stället dök Karin Ernlund ner på en obebyggd plätt som C hade hittat, hur bra det vore att bebygga Masthuggskajen, med höga hus.

Foto: Arild V

Vi på plats påpekade att den växande kryssningsturismen kan behöva utrymme där och att kommande generationer lär behöva ha plats för behov de kommer att ha. Med en utveckling av ett andra centrum i bra läge skulle den S-ledda majoritetens förda politik (här aktivt stödd av Centern) att använda innerstadens parker som skolgårdar bli onödig. Innerstaden har svår brist på naturparker. Naturupplevelsen som har ju stor betydelse för människors hälsa, inte minst behöver storstadsmänniskan den ro som det ger. Det var bra att allmänheten fick tid att diskutera närmare med politikerna t ex så här.

Tidningen Arkitekten publicerar också politikersvar på liknande frågor, för alla kommuner https://arkitekten.se/nyheter/valfraga-7-sa-tycker-partierna-om-detaljplanen/https://arkitekten.se/nyheter/valfraga-7-sa-tycker-partierna-om-detaljplanen/ Inför valet har Arkitekten låtit de åtta riksdagspartierna svara på nio arkitekturpolitiska frågor.

Valfråga 1: Så tycker partierna om stadsutveckling

27 augusti 2018 – Av Annika Jensfelt

Valfråga 2: Så tycker partierna om Boverket

28 augusti 2018 – Av Annika Jensfelt

Valfråga 3: Så tycker partierna om Arkdes

29 augusti 2018 – Av Annika Jensfelt

Valfråga 4: Så tycker partierna om kunskapsspridning

30 augusti 2018 – Av Annika Jensfelt

Valfråga 5: Så tycker partierna om offentlig upphandling

31 augusti 2018 – Av Annika Jensfelt

Valfråga 6: Så tycker partierna om slopade bygglov

3 september 2018 – Av Annika Jensfelt

Valfråga 7: Så tycker partierna om detaljplanen

4 september 2018 – Av Annika Jensfelt

Idag handlar det om detaljplanen som hinder eller som viktigt steg i en demokratisk process.

Fråga: I den politiska debatten pekas ofta detaljplaneringen ut som ett hinder för byggande snarare än en process som säkrar avvägningen av olika intressen i det demokratiska samhället. Vad vill ni göra med dagens krav på detaljplan?

Centerpartiet: Vi vill förenkla reglerna, i synnerhet utanför detaljplanelagt område. Mer av privat initiativrätt borde tillåtas och vissa planfrågor bör kunna hanteras med stöd av översiktsplanerna.

Liberalerna: Det finns anledning att fortsätta undersöka om det är möjligt att utveckla fördjupade översiktsplaner som instrument, vilka då i vissa lägen skulle kunna överta den roll som detaljplaner har i dag. Särskilda detaljplaner skulle då bara behövas i mer komplicerade fall.

Moderaterna: När det finns en gällande detaljplan ska bygglov kunna beviljas utan att en ny detaljplan upprättas, under förutsättning att byggnaden inte skiljer sig påtagligt från omkringliggande bebyggelse. Detsamma ska gälla om detaljplan saknas. I kombination med att tillåta privat initiativrätt kan detta korta processen väsentligt.

Kristdemokraterna: Detaljplaner måste vara levande dokument och ha ett bäst före-datum efter sin genomförandetid, givetvis med hänsyn till historisk, kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt.

Socialdemokraterna: Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit initiativ till att förenkla planprocessen för fler bostäder. Vi vill fortsätta förenklingsarbetet, bland annat med hjälp av digitaliserade detaljplaner, men har hela tiden med avvägningen mellan de olika intressen som finns i ett detaljplanearbete.

Vänsterpartiet: En konkret åtgärd för att styra att det byggs bostäder som människor efterfrågar är att förändra plan- och bygglagen. Vi vill ge kommunerna möjlighet att reglera upplåtelseformen för bostäder genom bestämmelser detaljplan. Förutsättningarna för att använda översiktsplaner på motsvarande sätt bör ses över.

Miljöpartiet: Detaljplanen är ett viktigt instrument men det betyder inte att PBL och dess tillämpning inte kan effektiviseras och förbättras. Flera av de åtgärder vi tagit fram i regeringen under mandatperioden har tagit sikte på att processen inte ska behöva vara mer omfattande än vad som är nödvändigt i det enskilda fallet.

Sverigedemokraterna: Vi vill införa en form av mellansteg mellan översiktsplan och detaljplan där obligatoriskt samrådsförfarande med länsarkitekt, kommunarkitekt, civilsamhället och medborgarna införs som regel för att belysa olika intressen. Detta för att kunna uppnå en mer trivsam och hållbar gemensam miljö i framtiden.

Missa inte: Imorgon svarar partierna på frågan om arkitektutbildningens dimensionering.

180904 Utfrågning av Stadsbyggnadsnämndens ledamöter i Kungsträdgården Fr v Jan Valeskog S – Maria Hannäs V – Cecilia Obermüller MP – Erik Slottner KD – Joakim Larsson M – Karin Ernlund C – Björn Ljung L och modertorn Elisabet Andersson, SvD. Eget foto.

Stadsbyggnadsnätverket har i 10 år verkat för en vacker och trivsam stad för alla

Ulf Johannisson


Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 

Fler nyhetsbrev från Stadsbyggnadsnätverket här


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.

Swisha 80 kr (eller mer om du vill) till 0703961677 och ange ditt namn för att ha tillgång till Nyhetsbreven under 2017. Eller överför till konto SEB 5382 01 579 72.

Jag behöver ha täckning för mina utgifter för prenumerationer mm. Arbetet bjuder jag på. Tack på förhand! Du som överförde till konto i våras behöver naturligtvis inte betala mer.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

Kommentering är avstängt.