Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev

Passagenhuset. Foto: I99pema

Här är Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev 18-31:

Hej alla! Ett annorlunda nyhetsbrev om två aktuella detaljplaner – Passagen och Mälaräng. 

Passagen-planen är bara hemsk. Planen Mälaräng vid trafikplats Bredäng är ett ordentligt steg mot god stadsplanering, men där stressen kring att bygga mycket gör att man inte går i mål riktigt – mycket intressant så här får ni en utförlig sammanfattning av ärendet – längre än jag brukar skriva, men du läser den på några få minuter.

 I hela det stora programmet Fokus Skärholmen (detta är projekt 8 i programmet) har man i stort sett avstått från att bygga inne i bostadsområdena på sätt som gör dem attraktivare: i lokal dialog, inte i naturen, skapa kringbyggda kvarter, arbetsplatser och service. M-ledningen känner till modellen – dags att använda den!  

181210 Grönt ljus för Pembrokes nybygge https://fastighetsnytt.se/2018/12/gront-ljus-for-pembrokes-nybygge/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3 Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad har antagit detaljplanen för Hästen 21, vilket innebär att Pembrokes om/nybygge på 40 000 kvm kontor, bostäder och handel. Visionsbild: Pembroke.

+Pembroke förvärvade fastigheten, som ligger granne med nyrenoverade Mästerhuset och PK Huset i hörnet Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan, 2008 och intentionen har hela tiden varit att riva det befintliga huset och ersätta det med ett högre. Projektet är en del av Pembrokes långsiktiga vision ”Project Access”.

Genom att sammankoppla Hästen 21, PK-huset och Mästerhuset (utvecklat av Pembroke 2015) vill Pembroke skapa nya gångstråk genom kvarteret. – Stockholms stad och Pembroke står gemensamt bakom utvecklingen, säger Akira Shimizu, Vice President, Head of Nordics på Pembroke. 

Kommentar: Det hade gått att koppla samman husen utan att riva och höja dem över riksintresset Stockholms innerstads avmätta nivå i harmoni med landskapet. Riva 70-talshus! Det sista med färg på Mäster Samuelsgatan mellan Norrlandsgatan och Åhléns.

160128 Direktpress: Tidigare S-topp bakom lansering av amerikanska byggherrens planer för City Fastighetsägare Pembroke vill riva grönklassade Passagenhuset och ersätta det med nytt. Pembroke har tagit hjälp av både Stockholms stadsarkitekt Kommentar: Väl förankrat i Stadshuset! och tidigare S-politikern Tomas Rudin Kommentar: Svängdörrar mellan staden och branschen! i det påkostade projektet. Pembroke har tagit fram sitt förslag genom en så kallad charette, ett arbetssätt som innebär att flera olika parter Kommentar: Någon kulturvårdande organisation? Allmänhet? med intresse i frågan tillsammans diskuterar sig fram till den bästa lösningen.

181219 Godkännande av förslag till detaljplan för Sätra 21 mm Mälaräng i stadsdelarna Bredäng, Mälarhöjden och Fruängen. Huvudsyftet är att omvandla området kring Bredängs trafikplats till en funktionsblandad och levande stadsbebyggelse som bidrar till att koppla samman närliggande stadsdelar i en tätare stadsväv. Samrådsförslaget möjliggör cirka 1100 lägenheter, minst en fristående förskola, en F-9 skola med plats för 900 elever, tillkommande ytor för handel samt centrumändamål i bottenvåningar, nya parker och stadsgator samt en flyttad drivmedelstation. 

Min sammanfattande kommentar: Det finns klart positiva inslag i planen och tjänsteutlåtandet ger mycket plats åt dessa. Men Samfundet S:t Eriks kritik 180523 har inte beaktats avseende Slättens Gård: … inte tycks ta till sig något av den antikvariska expertisens rekommendationer för ett ur kulturhistorisk synpunkt acceptabelt slutresultat.  

Och inte heller beträffande skalan: Den föreslagna skalan på bebyggelse längs Hantverksgatan och Eksätra- vägen saknar relation till såväl landskapsrum som befintlig bebyggelse. Skalförskjutningen verkar avskärmande och riskerar att motverka den önskan om integration och ihopkoppling som finns. Risken är stor att Mälaräng kommer att annonsera sig som en oförmedlad och avvikande årsring i förhållande till den omgivande stadsbygden.

Mindre revideringar inför antagande har gjorts avseende risk – och buller. Kontoret ser inte att det är möjligt att tillgodose de negativa synpunkterna från närboende avseende den nya skolans omgivningspåverkan utan att radikalt minska skolans storlek eller ompröva lämpligheten för ny skola på platsen. 

Bild: Trafikplatsen, befintliga verksamhetsbyggnader och Slättens gård. Miljö: … mycket höga trafikbullernivåerna, i stora delar mellan 60 till 75 dBA. Verksamheterna söder om planområdet bidrar med industribuller.

Kulturmiljö: I anslutning till planområdet ligger Slättens gård från 1700-talets början. Bevarad del utgörs av huvudbyggnad, en arbetarbostad samt ett magasin. Omgivande park- och naturmark utgör del av gårdens historiska landskap. Vegetationen ramar in gården och består av värdefulla träd. Modellfoto sett från syd. Min kommentar: Slättens gård med park och natur syns uppe t h i bilden. Trekanten är den nya skolan. 

Skola På platsen för Slättens förskola, vid Slättens gård, föreslås en skola. Utgångspunkt har varit cirka 900 elever i årskurserna F – 9 i enlighet med utbildningsförvaltningen s funktionskrav.

Byggnadens yta är cirka 12 000 kvm BTA (ovan mark). Byggrätten har getts en triangelform i syfte att minimera påverkan på omgivande naturvärden, ge bra förutsättningar för samlade undervisningsytor och säkra ett avstånd till både närliggande villor och Slättens gård.

Bevarande av träd och vegetation säkras genom planbestämmelser. Syftet är att bevara naturvärden, platsens karaktär samt säkra en avskärmande vegetation mot Slättens gård. 

Gestaltningsprinciper

Min kommentar: Bra med variation avseende färg och takutformning. Kvarteren ser ut att vara halvslutna eller öppna. Nedan: Exempel på olika takutformningar som planen medger. Vera arkitekter, Joliark och ÅWL

F

Ulf Johannisson

Stadsbyggnadsnätverket har i 10 år verkat för en vacker och trivsam stad för alla

Ulf Johannisson


Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 

Fler nyhetsbrev från Stadsbyggnadsnätverket här


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.

Swisha 80 kr (eller mer om du vill) till 0703961677 och ange ditt namn för att ha tillgång till Nyhetsbreven under 2017. Eller överför till konto SEB 5382 01 579 72.

Jag behöver ha täckning för mina utgifter för prenumerationer mm. Arbetet bjuder jag på. Tack på förhand! Du som överförde till konto i våras behöver naturligtvis inte betala mer.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *