Kategori: Skrivelser

Yttrande över förslag till detaljplan för Sju Sekel 1, Apple store

Inskickat till Stockholms stadsbyggnadsnämnd angående Apple store i Kungsträdgården:

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Yttrande om Apple i Kungsträdgården

Här är Svenska Byggnadsvårdsföreningens yttrande angående Applebutiken i Kungsträdgården

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Svenska Byggnadsvårdsföreningens yttrande över ÖP Stockholm

  Svenska Byggnadsvårdsföreningen har lämnat ett detaljerat yttrande över Översiktsplan för Stockholms stad: Yttrande över Översiktsplan för Stockholms stad 2015-10143. Utställning. Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av förslaget till översiktsplan, utställt till 2017-09-03. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde: Sammanfattande kommentar SBF anser att tillväxten i Stockholm idag sker utan den vägledning för …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Synpunkter på översiktsplanen – Del 3

I tre delar presenterar vi här våra synpunkter på Översiktsplan Stockholm  2015-10143. Här kommer del 3. Demokratisk förankring Som tidigare framhållits måste förslaget kompletteras med tydliga riktlinjer baserade på fakta, analys av motstridiga intressen och information om dessa. Det måste också i linje med ambitionen i den statliga demokratiutredningen kompletteras med nya riktlinjer för hur …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Synpunkter på översiktsplanen – Del 2

I tre delar presenterar vi här våra synpunkter på Översiktsplan Stockholm 2015-10143. Här kommer del 2.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Synpunkter på översiktsplanen – Del 1

I tre delar presenterar vi här våra synpunkter på Översiktsplan Stockholm  2015-10143   Sammanfattning Förslaget till översiktsplan för Stockholm ÖP präglas i alltför hög grad av ett försök att uppfattas so okontroversiellt. Den motsvarar därför inte det uttalade syftet att ”ge stora möjligheter till demokratisk förankring”, bli operativ för beslutsfattare i enskilda ärenden och att …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Svenska Byggnadsvårdsföreningens yttrande om översiktsplanen

  Svenska byggnadsvårdsföreningen har avgivit ett yttrande över förslaget till översiktsplan för Stockholm. Föreningen anser att planen är alltför allmänt hållen för att enligt PBL:s syfte kunna vara vägledande för beslut i plan- och byggärenden, att planen inte tillräckligt tydligt visar hur riksintresset för innerstaden och Djurgården ska tillgodoses, att det saknas viktiga riktlinjer för …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Demokratiutredningen – del 3

Sista delen av tre i Stockholm Skyline´s remissvar  angående ”2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande” SOU 2016:5. Producentstyrd planering styrs av kortsiktig ekonomi på bekostnad av långsiktighet Exploatörer och så kallade fastighetsutvecklare har fasta kanaler in i kommunstyrelsen medan det är på nåder företrädare för de ideella organisationerna ges företräde. Lyftkranarna i City berättar om vad …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Demokratiutredningen – del 2

Del två av tre delar i Stockholm Skyline´s remissvar  angående ”2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande” SOU 2016:5. Medborgarengagemang i övergripande frågor För hur medborgarengagemanget för gemensamma platser, byggnader och miljöer inom ett större stadsområde ska kunna förbättras ges ingen nöjaktig lösning i utredningen.  Det är vår erfarenhet att det är synnerligen svårt att tillräckligt tidigt …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Demokratiutredningen – del 1

I tre delar kommer här Stockholm Skyline´s remissvar  angående ”2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande” SOU 2016:5. Inledning Dagens planering och byggande är i alltför hög grad styrd av fastigetsägare och exploatörer. Det för med sig att vare sig helhetsperspektivet eller nyttan för medborgarna/hyresgästerna blir tillräckligt beaktad. Den övergripande stadsstrukturen och gestaltningen av …

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar