VAL 2010

logga_val_2010_vertikal_stor

Valet 2010 handlar om storskaliga planer för utbyggnaden av Stockholm. I stort sett alla säger att de vill värna om stadens kulturvärden. Hur det kan gå ihop med att de flesta av dem utom folkpartiet och möjligen vänsterpartiet är för storskaliga och höga hus i Stockholms centrala delar som Västra city med ett par höghus och storskalig bebyggelse utmed Klara sjö, TorsTorn och Slussen. Vid Slussen drar man sig dessutom inte för att helt bygga bort den topografiska karaktären Alltför många tror att man kan trolla bort en felaktig skala med formgivning. Stockholm Skyline har titta närmre på partiprogrammen för att hitta vad de vill (partinamnen är länkade till respektive hemsida).


Partiet vill fortsätta det höga byggtempot. Detta gäller även centrumanläggningar,
kulturlokaler, arbetsplatser olika typer av skolor. Bostadsbyggandet skall ske med humana
förtecken och skapa närhet till grönska. För varje byggd bostad skall ett träd planteras,
deta skall bli en norm. Vidare vill de förändra stadsbilden som de kallar utveckling. Denna utveckling säger de ska ske med respekt för stadens siluett, karaktär och kulturmiljö. Promenadstråken skall det värnas om samt närheten till rekreationsområden. Man vill kunna erbjuda citynära bostäder. Mer jobb och bostäder i kluster. Stadens skall lysas upp för att göra den säkrare. 15 000 nya bostäder.
Vill att Stockholm skall vara en modern stad. Samtidigt skall stadens särart och kulturvärden värnas om. Nya bostadsområden skall planeras med ”djärva arkitektoniska grepp för att skapa mångfald och bidra att människor kan identifiera sig med sitt kvarter”. Man ser en risk med likriktad arkitektur och vill uppmuntra kreativitet. Denna arkitektur skall dock ta hänsyn till kringliggande områden. De anser inte att det är den exakta höjden eller utformningen på byggnaderna utan hur väl de är formgivna. Kd vill ha fler arkitekttävlingar och bygga 15 000 nya bostäder under mandatet och lika många nästkommande mandatperiod.
De vill rusta upp Miljonprogrammet med miljöprofil. Tredimensionellt fastighetsbildning.
Fp ger den mest detaljerade planen för stadens utformning. På en del punkter sammanstrålar de med moderaterna, som att de vill skapa människliga miljöer och värna om grönska och service. När det kommer till stora förändringar som planerade områden i innerstaden vill de värna om stadens siluett och fortsätta den låga bebyggelsen. Detta gäller i princip alla stadsdelar förutom nordvästra Kungsholmen, Norrtull, Alvik strand och Värtan. Här kan tänkas högre byggnader samt riktigt höga hus i förorten, exempelvis Kista. Fp anser att att
Tors Torn är viktiga, me inte den höjd som detaljplanen anger. Västra City skall hanteras varsamt i höjdled och skall noga undersökas om det är ekonomiskt möjligt, i annat fall väntas med. Landmärken inom arkitekturen behövs det fler av anser Fp, men utanför staden då de befintliga tornspirorna är gott nog åt den historiska staden. Landmärken i förorten skall ge ny attraktionskraft till dessa och öka investeringar och därmed livskvaliteten.
C har de mest radikala planerna. De vill spara stadens parkområden genom att bygga på höjden. Djärv arkitektur är viktig och man vill ha ett levande Stockholm dygnet runt( bl.a. dygnet runt öppna varuhus). Det omdiskuterade strandbadet på Årsta holmar är viktigt då det tillför folkliv. Kontraster som storstadspuls och lugna grönområden skall skapa dynamik. Stockholm skall enligt C vara redo att möta framtiden med flera skyskrapor och höga byggnader i stadscentrum, tät stad och ny stadsgrönska. Viktiga grönområden i staden skall sparas och utvecklas på detta sätt. För att få staden än mer yteffektiv föreslås att takytor utnyttjas på andra sätt än idag. Dessa kan t.ex. bebyggas och på så sätt höja staden. Närförorterna skall byggas samman med innerstaden och ytterstadens kontakt med övriga delar skall byggas ut genom tvärförbindelser i kollektivtrafiken. Man vill motverka urban utglesning och se till att möjligheter för kollektivtrafik samt cykeltrafik ökas. Slussen skall
utmärkas med arkitektonisk kvalitet och nytänkande.
Anser att Stockholm har en unik och vacker kombination av natur och vatten samt tät bebyggelse. När staden växer vill de värna om fritids- och rekreationsområden. Vidare menar de att det är viktigt att bygga med respekt för de skönhets- och kulturvärden som finns, detta i dialog med medborgarna. Ytterstaden skall rustas upp och man skall få in mer liv i en kombination av bostäder, företag och lokala offentliga serviceverksamheter. 15 000 lägenheter under nästa mandatperiod och många av dessa skall vara ungdomsorienterade d.v.s. små till ytan. 3 000 studentbostäder skall byggas. Slussen skall få en ”modern” utformning som värnar om utsikten och bemöter morgondagens trafikbelastning. Bromma flygplats bör läggas ned och bebyggas med klimatsmarta bostäder. ”Förorten” skall rustas upp.
Mp fokuserar på naturmiljöer som skall bevaras genom utveckling av Stockholm.
Utvecklingen betyder många bostäder ingen direkt hänvisning sker vart. Mp värnar om Årstafältet och nationalstadsparken och vill utveckla fler naturvårdsplaner för parkområden. Sex nya naturreservat skall inrättas och de gröna kilarna skall skyddas. De kvarvarande kulturarven skall bevaras och lyftas fram på ett bättre sätt genom bullerminskning, ett återtagande av kajerna till folket och att vägar leds bor. Koloniområden anses mycket viktiga och bör få ett starkare skydd. Byggandet skall ge en miljöprofil och ”Passivhus” ges som ett sådant exempel. En stor satsning på upprustning av Miljonprogrammet skall göras.
Vp satsar på byggande av bostäder och utökad kollektivtrafik. De vill skydda Årstafältet och andra grönområden från ytterligare exploatering. Man anser byggandet möjligt utan att avstå från de gröna ytor och tillgång till vattnet. För att göra detta föreslås en förtätning av stadens befintliga områden och att utnyttja f.d. hamnområden och industrimark. Nya stadsdelar skall ha innerstadskvalitéer och goda kollektivtrafikmöjligheter. Bilberoendet dämpas på detta
sätt. Bostäder som byggs skall ha ett acceptabelt pris. Befintliga hyresrätter skall bevaras och boende skall ges en demokratisk t inflytande över sina bostäder och närmiljö. Bygga fler hyresrätter är viktigt. Nytänk inom bostads- och fastighetsbranchen efterlyses.
Tack till Alexandra Hjelmström.
Notering 20/9 – Den borgerliga alliansen sitter kvar i Stadshuset. Resultatet ses kan ses i denna länk.


5 kommentarer