Länkar

 

Alternativ Stadmiljöförbundet jordens vänner i stockholm

Arkitekt.se Sveriges Arkitekter

Arkitekter utan gränser SverigeFör att skapa förståelse för den byggda miljöns inverkan på människors liv och på miljön.

Arkitekturs blogghär kan läsas om nya och äldre projekt inom arkitektur.

Arkitekturupproret – Det finns alternativ till fyrkantiga lådor

Axess

Bevara Stockholm

Byggsök– här kan du leta efter vad som byggs, byggs om eller rivs.

Debatt Stockholm – SAMHÄLLSDEBATTÖRERNA är en grupp arkitekter, planerare och f d politiker som träffas för att diskutera den pågående stadsplaneringen i stockholmsregionen.

Epsteins STHLM-Möt Stockholm och stockholmarna med Lars Epstein

Evidens–  skapar värden för aktörer i fastighetsbranschen genom kvalificerade beslutsunderlag, strategisk rådgivning och medverkan vid implementering.

Fredman på Kvarnberget – Skriver mest om stadsbyggande, klimat och Stockholm

Global /Utmaningmed kompetens från olika discipliner, som är viktiga för hållbar stadsutveckling, ta fram skarpa definitioner och ge underlag som är policymässigt relevanta.

ICOMOS Sverige– ICOMOS primära uppgift är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras.

Intbau internationellt nätverk för traditionell byggnation, arkitektur och urbanism

Insyn Stockholm – Här hittar du nämndhandlingar från Stockholms stads kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt stadsdels- och facknämnder. Nämnderna publicerar föredragningslistor, handlingar och beslutsprotokoll.

Plantjänst här hittar du pågående samt planerade planarbeten hos Stadsbyggnadskontoret

Project for Public Spaces (PPS) – en ideell organistation för design, planering och utbildning om hur man utvecklar och skapar publika ytor.

Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister Byggnader och platser som hanteras av riksantikvarieämbetet

SAD – Spatial Analys & Design KTH

Slussen punkt nu Slussen är inte till salu!

Spacescape Spacescape analyserar stadsmiljöer, byggnader och nya planer i samarbete med arkitektkontor, stadsbyggnadskontor, statliga verk och byggföretag.

Space Syntax Space syntax är ett beräkningssätt som mäter tillgången till gång – och gatunät samt dess kopplingar till omgivande ytor.

StadshusbloggenKritisk granskning av byggprojekt

Stadsbyggnadsakademin, KTH –  Stadsbyggnadsakademin är en etablerad mötespunkt mellan KTH och det omgivande samhället och en plattform för samtal inom kunskapsfältet stadsbyggnad.

Stockholm Bygger – Stockholm Bygger ska stimulera till en strategisk och resultatinriktad dialog mellan staden och bygg- och fastighetssektorn om Stockholms ständiga fysiska utveckling samt kommunicera den pågående och framtida stadsutvecklingen till stockholmarna

Stockholmstadsbyggnad – Martin Hansson

Stockholm Identity seminariet om hur vi vill forma framtiden för Stockholm

Stoppblokk.no/Norsk site, protest mot höghusbygge

Samfundet St: Erik – Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia

SFV Statens fastighetsverk

Stadsbyggnad– tidskriften för Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Stadsflanören – Peter Frisk

Stockholm.seen mer överskådlig sida från stockholm stad där man b.la. kan se inspelningar från olika beslutsmöten.

Stockholms Stadsmuseum – sök information om Stockholms stadsbyggnadshistoria

Stoppblokk.no/– Norsk site, protest mot höghusbygge

Svenska byggnadsvårdsföreningen – En oberoende ideell landsomfattande förening som sprider och förmedlar kunskap om byggnadsvård.

Urban Dynamic Planning Urban Dynamic Planning Forum är ett forum som skapats för att engagera och inspirera till tankar och aktioner om den urbana dynamiken. Människors rörelser och stadens miljö skapar ständiga förändringar och utmaningar.

Urbanisma –  samlar, analyserar och sprider kunskap om sambandet mellan stadsplanering och ekonomisk tillväxt. 

Urbant Lokalt – handlar om att främst förorter till storstäder måste bli mer urbana. Detta för att människor vill ha urbana miljöer men också för att förtätning skapar underlag för service och mötesplatser.