Låt Klara bli Klara igen genom överdäckningen av spåren

 

 

På en överdäckning av spåren vid Centralen vill Jernhusen och Stockholms stad bygga en ny stadsdel, Centralstaden, som kommer att dominera västra City vid vattnen. Planeringen har pågått i fyra år utan offentlig diskussion och man tänker fortsätta så i två år till med risk för låsning vid lösningar som leder till kritik och långdragna processer. Ordna ett samråd nu och få ett omtyckt projekt i harmoni med riksintresset Stockholms innerstad!  

Traumat från de omfattande rivningarna i Klarakvarteren under 1960- och 70-talen lever kvar och polariserar debatten. Under senare tid har okänsligt höga och stumt utformade byggnader belastat stadsbilden i City, mitt i innerstaden som är ett riksintresse. Det har väckt en utbredd önskan om att bygga i bättre harmoni med den gamla staden, vars arkitektur upplevs visa en större omsorg om stadsrummet och människorna och ha en högre kvalitet än det som byggs idag – ett bistert underkännande. Tyvärr har en lång rad svenska städer genomgått samma utveckling. Forskning bekräftar att en stor majoritet tycker om och mår väl av harmonisk arkitektur med varierade former, färger och måttfull skala, men inte trivs med stora enformiga strukturer.

Nedre Norrmalm 1968. Foto: SSM

Genom den nya Plan- och bygglagen 2010 tog man bort kravet på att Program med riktlinjer för stadsmiljövärden ska föregå och styra framtagande av detaljplan. Denna ”förenkling” skulle förkorta handläggningstiderna. Frånvaron av program innebär att byggherrar utan andra riktlinjer än sina egna krav på avkastning tar fram förslag och blir överens med kommunen om en lösning, handslagsmodellen, innan allmänhet, kulturmiljöorganisationer m. fl. får delta i samråd. Detta har drabbat kulturmiljö och skönhet och lett till tidskrävande ändringar och överklaganden och därmed långa handläggningstider.

Bild 1: Uppe på Klarabergsviadukten kommer Jernhusens förslag att medföra höga byggnader som dominerar över Centralstationen som mister det mesta av sin funktion. Foto Ulf Johannisson.

Projektet Centralstaden hamnar genom sin storlek och sitt vattennära läge mitt i den polariserade debatten. Inget hindrar staden att ta fram ett tidigt program frivilligt, men så har inte skett. Därmed överlåter staden till Jernhusen att välja om man ska tillmötesgå opinionen eller spetsa till motsättningarna ytterligare. Det kan bli en omtyckt ny stadsdel eller ett utskällt och avskytt megaprojekt med ett stort klossigt stationshus som dominerar mot Riddarfjärden och okänsligt höga byggnader på områdets norra del. En kraftig begränsning av antalet bostäder skulle missa chansen till mer liv. Idel höga byggnadskroppar skulle ge en stadsdel i skugga. Fyra arkitektföretag ska tävla om bästa lösning. Visionen är fortfarande luddig och program saknas när en hel stadsdel ska skapas.

Bild 2: Enkel volymstudie över vårt förslag. Lösningen fungerar både med och utan Centralbron. Arkitekt SAR MSA Svante Forsström.

Vi anser att grunden för ett program för den nya stadsdelen ska vara en samtida humanistisk arkitektur integrerad i stenstadens kvartersmönster, med samma hushöjder, solvärden och variation i färg- och formgivning som det Klara som revs och finns kvar, en läkande process. Med förhöjda, gröna bostadsgårdar kan upp till 150.000 kvm BTA nybyggas, i enlighet med Jernhusens krav, men ändå ge en måttlig skala i harmoni med riksintresset. Direkt från kvarterens gatunät, butiker, mm nås stationens nya lounger från vilka man tar rulltrappan ner till rätt spår och till gamla Centralen, som efter en uttrycksfull komplettering över spåren förblir nav och profilbyggnad.

Bild 3-4: Centralstationen. Foto Ulf Johannisson 2021-01-08.

Om vi någonsin ska komma ifrån det höga tonläget i dagens debatt måste stora projekt präglas av transparens och utgå från en gemensam bas för fortsatta diskussioner:

  • Stockholm ska vara en ljus, solig, grön och levande stad nära den sextionde breddgraden – inte grävas ned i ett kompakt mörker mellan täta, höga byggnadsvolymer.
  • Stockholms innerstad ska vara en sammanhållen europeisk kulturstad som hedrar sina historiska och estetiska värden – inte hackas sönder av okänsliga tillägg som bryter sönder helheten.

I viktiga projekt som detta måste det vara en självklarhet att staden upprättar program och öppnar för tidigt samråd. Stockholms stad måste nu skyndsamt utforma ett program med riktlinjerna för centralstationsområdet i öppen dialog med allmänheten och intresseorganisationer! Först efter samrådet kan Jernhusens gå vidare med sin arkitekttävling.


Stöd Norrmalms hembygdsförenings arbete för Norrmalm, https://www.norrmalmshembygdsforening.se/bli-medlem/ och få information om föreningens aktiviteter

Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här med nyheter om överdäckningen och andra projekt

Ulf Johannisons hemsida här För ett vacker och trivsamt Stockholm för alla

 

3 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *