Kategori: Skrivelser

Öppet brev till Stockholms stads kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnd inför beslut om Nobel Center 25 februari i nämnden

Sammanfattning: Detaljplanen håller inte. Majoriteten av era väljare är emot den. Behandlingen av ärendet kan inte accepteras: utan programsamråd, med högsta ansvariga tjänstman på dubbla stolar samt brist på alternativ, trafiklösning och samhällsekonomisk analys…

Läs vidare| Kommentarer: 20 kommentarer

Remissvar på SOU 2015:88, Gestaltad livsmiljö

Kulturdepartementet                                              2016-01-16 10333 Stockholm                                                                                   Remissvar på SOU 2015:88, Gestaltad livsmiljö (Ku2015/02481/KL)   Härmed översänder gruppen Samhällsdebattörerna synpunkter på utredningen Gestaltad livsmiljö som nu är på remiss.   Utredningens förslag Rubricerad utredning föreslår att museet ska läggs ner och ersättas av en ny myndighet. Denna benämnd Gestaltad livsmiljö ska ta över budgeten för ArkDes och …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Synpunkter på Arkitektur Stockholm

Stockholms Skylines remissvar till Arkitektur Stockholm är långt och tydligt. Det diffust utformade förslaget från staden möjliggör det mesta, utan konsekvensbeskrivning för den stad som så länge uppskattats för sin skönhet och unika karaktär. Nedan bemöter vi detta: Att Stockholm får en arkitekturpolicy som innefattar hela stadens gestaltning från enskild byggnad till helhet, från innerstad till …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Ska Stockholms stad göra en helomvändning??

Arkitektur Stockholm är det skissartade förslag som staden gett ut för att få in reaktioner om hur de skall utveckla programmet. ”Luddigt” tyckte många och även Stockholm Skyline har skickat in en remiss som publiceras lite senare. Richard Murray har tittat närmre på förslaget och hittat tio bra punkter som staden inte följer

Läs vidare| Kommentarer: 2 kommentarer

Arkitektur Stockholm del 6 – Ett rikt och levande stadsliv

  I avslutande delen i vårt remissvar till Arkitektur Stockholm betonas bland annat vikten av ett rikt stadsliv. Miljöerna måste utarbetas efter human skala och möjligheter skall ges till både små och stora verksamheter att finnas. I slutordet betonas även vikten av att bevara Stockholms karaktärsdrag, då det är lätt att förvanska dessa: Ett rikt …

Läs vidare| Kommentarer: 7 kommentarer

Arkitektur Stockholm del 5 – Fungerande stad med sammanhang mellan stadsdelarna

    I del 5 av Arkitektur  Stockholm har vi i vårt remissvar behandlat hur man bör utveckla områdena i närheten och i de gröna kilarna. Dessa är viktiga för staden, men eftersom stockholmarna blir fler bör man nu skaffa sig tydliga riktlinjer för hur de skall hanteras. Med större befolkning kommer fler möjligheter, men …

Läs vidare| Kommentarer: 10 kommentarer

Arkitektur Stockholm del 4 – Central stadskärna och nya tyngdpunkter

  I denna del av Stockholm Skylines remissvar till Arkitektur Stockholm behandlas den stora fixeringen vid innerstaden. Allt för lite krut spenderas på att hantera etablering av nya stadskärnor – sådana som alltjämt växt fram i takt med stadens expansion: Vi är väl medvetna om att den på ”Promenadstaden” baserade översiktsplanen är beslutad och att …

Läs vidare| Kommentarer: 32 kommentarer

Arkitektur Stockholm – del 3 Långsiktig hållbarhet

  I Arkitektur Stockholm del 3 av vårt remissvar till Stockholm stad har vi tittat närmre på hur den långsiktiga hållbarhetsfrågan bör utformas. Idag sker en stor och snabb exploatering av innerstaden utan egentliga svar på hur det kommer att bli längre fram. Detta är mycket viktigt att utforma riktlinjer för, vilket kommer att underlätta …

Läs vidare| Kommentarer: 30 kommentarer

Arkitektur Stockholm del 2 – Identitet och attraktivitet

I andra delen av Stockholm Skylines remissvar till Arkitektur Stockholm behandlar vi hur man bör ta vara på den identitet staden bygger på för att på ett bra sätt bygga vidare på de unika kvalitéer som skapat en av världens vackraste städer och ett av våra främsta varumärken. Identitet och attraktivitet  Det är föredömligt att …

Läs vidare| Kommentarer: 18 kommentarer

Arkitektur Stockholm – Del 1

  Stockholm skall få en samlande agenda för hur staden skall växa. Stadsbyggnadskontoret  lade därför ut frågan fritt att med rödpenna rätta och komma med utvecklande förslag deras förslag ”Arkitektur Stockholm”. Bland annat hade de en utställning på Kulturhuset under sommaren där man kunde ta del av deras och andras tankar. Dessutom gavs tillfälle att …

Läs vidare| Kommentarer: 13 kommentarer