Demokratiutredningen – del 3

bigOriginal[2]

Sista delen av tre i Stockholm Skyline´s remissvar  angående ”2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande” SOU 2016:5.

Producentstyrd planering styrs av kortsiktig ekonomi på bekostnad av långsiktighet

Exploatörer och så kallade fastighetsutvecklare har fasta kanaler in i kommunstyrelsen medan det är på nåder företrädare för de ideella organisationerna ges företräde. Lyftkranarna i City berättar om vad som är på gång. Det är inte en strävan efter en inkluderande stadsmiljö och varsamhet om stadens unika skönhets- och kulturvärden som avspeglas i detta. Det är enklaste och mest kortsiktiga byggkapitalism vi ser.

47e09feff68f3011be80142d8297686c

Än värre är att det hindrar en ur alla synpunkter långsiktigt hållbar stadsutveckling. För att uppnå en sådan måste alla krafter ägnas åt att skapa nya värden och ny attraktiv stadsbyggd i stället för att exploatera befintliga stadsvärden och därmed succesivt förstöra attraktivitet, trivsel och känsla för stadsmiljön.

passagenhuset

Varje stort nytt sådant så kallat utvecklingsprojekt i city redovisas med säljande bilder i media ofta dessutom åtföljt av exploatörens egen argumentation okritiskt anammad av företrädare för kommunen. Någon enstaka gång finns kritiska argument från något av de mindre oppositionspartierna med. För föreningar och nätverk krävs alldeles speciella omständigheter för att överhuvudtaget komma till tals.

Stadshagen


Nätverket Stockholm Skyline arbetar for ett stadsbyggande som bidrar till en optimal utveckling av Storstockholm som helhet ur ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv. Stockholm Skyline verksamhet baseras på rön från svensk och internationell forskning och på erfarenhet från professionell verksamhet inom planering, byggande, förvaltning och ekonomi. Vårt remissvar utgår från situationen i Stockholm men torde vara relevant för de flesta större städer i Sverige.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Yrkande

Krav på tillägg i utredningstexten ang. föreningar, digitala nätverk m. fl. om:

-att de ska ses som vänner i stället för fiender också när de opponerar sig,

-förbättrade möjligheter att kommunicera sina synpunkter.

Partitrohet ger skeva resultat i stadsbyggandet

Eftersom frågan om den fysiska miljöns utformning inte i lika hög grad som t ex ekonomi och utrikespolitik avgör vad människor röstar på skär synen på stadsbyggnadsfrågorna tvärs igenom partierna i betydligt högre grad än de flesta andra viktiga samhällsfrågor. Samtidigt är kravet på lojalitet mot partlinjen nästan totalt. Det gör att risken för ur demokratisk synpunkt skeva resultat i beslutsfattandet i förhållande till folkviljan när det gäller stadsbyggnadsfrågor är överhängande.

 

Yrkande

Krav på tillägg i utredningstexten avseende behovet av avsteg från absolut partitrohet i stadsbyggnadsfrågor.

 

Sammanfattning

Hur stadsbyggnadsfrågor löses har större och bredare påverkan på samhället i stort och på den enskilde än vad som normalt uppfattas. Inte minst för att skapa ett socialt inkluderande samhälle måste kunskapen öka om vad som påverkar människan positivt och vad som skapar attraktiva nya miljöer och bevarar det som är attraktivt i befintliga. Det behövs betydligt mer än utredningens förslag för att utredningens förväntningar om demokrati inom stadsbyggnadsområdet uppfylls. Se yrkanden under respektive rubrik.

 

Kommentering är avstängt.