Kategori: Skrivelser

Svenska Byggnadsvårdsföreningens yttrande över ÖP Stockholm

  Svenska Byggnadsvårdsföreningen har lämnat ett detaljerat yttrande över Översiktsplan för Stockholms stad: Yttrande över Översiktsplan för Stockholms stad 2015-10143. Utställning. Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av förslaget till översiktsplan, utställt till 2017-09-03. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde: Sammanfattande kommentar SBF anser att tillväxten i Stockholm idag sker utan den vägledning för …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Synpunkter på översiktsplanen – Del 3

I tre delar presenterar vi här våra synpunkter på Översiktsplan Stockholm  2015-10143. Här kommer del 3. Demokratisk förankring Som tidigare framhållits måste förslaget kompletteras med tydliga riktlinjer baserade på fakta, analys av motstridiga intressen och information om dessa. Det måste också i linje med ambitionen i den statliga demokratiutredningen kompletteras med nya riktlinjer för hur …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Synpunkter på översiktsplanen – Del 2

I tre delar presenterar vi här våra synpunkter på Översiktsplan Stockholm 2015-10143. Här kommer del 2.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Synpunkter på översiktsplanen – Del 1

I tre delar presenterar vi här våra synpunkter på Översiktsplan Stockholm  2015-10143   Sammanfattning Förslaget till översiktsplan för Stockholm ÖP präglas i alltför hög grad av ett försök att uppfattas so okontroversiellt. Den motsvarar därför inte det uttalade syftet att ”ge stora möjligheter till demokratisk förankring”, bli operativ för beslutsfattare i enskilda ärenden och att …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Svenska Byggnadsvårdsföreningens yttrande om översiktsplanen

  Svenska byggnadsvårdsföreningen har avgivit ett yttrande över förslaget till översiktsplan för Stockholm. Föreningen anser att planen är alltför allmänt hållen för att enligt PBL:s syfte kunna vara vägledande för beslut i plan- och byggärenden, att planen inte tillräckligt tydligt visar hur riksintresset för innerstaden och Djurgården ska tillgodoses, att det saknas viktiga riktlinjer för …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Demokratiutredningen – del 3

Sista delen av tre i Stockholm Skyline´s remissvar  angående ”2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande” SOU 2016:5. Producentstyrd planering styrs av kortsiktig ekonomi på bekostnad av långsiktighet Exploatörer och så kallade fastighetsutvecklare har fasta kanaler in i kommunstyrelsen medan det är på nåder företrädare för de ideella organisationerna ges företräde. Lyftkranarna i City berättar om vad …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Demokratiutredningen – del 2

Del två av tre delar i Stockholm Skyline´s remissvar  angående ”2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande” SOU 2016:5. Medborgarengagemang i övergripande frågor För hur medborgarengagemanget för gemensamma platser, byggnader och miljöer inom ett större stadsområde ska kunna förbättras ges ingen nöjaktig lösning i utredningen.  Det är vår erfarenhet att det är synnerligen svårt att tillräckligt tidigt …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Demokratiutredningen – del 1

I tre delar kommer här Stockholm Skyline´s remissvar  angående ”2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande” SOU 2016:5. Inledning Dagens planering och byggande är i alltför hög grad styrd av fastigetsägare och exploatörer. Det för med sig att vare sig helhetsperspektivet eller nyttan för medborgarna/hyresgästerna blir tillräckligt beaktad. Den övergripande stadsstrukturen och gestaltningen av …

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Öppet brev till Stockholms stads kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnd inför beslut om Nobel Center 25 februari i nämnden

Sammanfattning: Detaljplanen håller inte. Majoriteten av era väljare är emot den. Behandlingen av ärendet kan inte accepteras: utan programsamråd, med högsta ansvariga tjänstman på dubbla stolar samt brist på alternativ, trafiklösning och samhällsekonomisk analys…

Läs vidare| Kommentarer: 20 kommentarer

Remissvar på SOU 2015:88, Gestaltad livsmiljö

Kulturdepartementet                                              2016-01-16 10333 Stockholm                                                                                   Remissvar på SOU 2015:88, Gestaltad livsmiljö (Ku2015/02481/KL)   Härmed översänder gruppen Samhällsdebattörerna synpunkter på utredningen Gestaltad livsmiljö som nu är på remiss.   Utredningens förslag Rubricerad utredning föreslår att museet ska läggs ner och ersättas av en ny myndighet. Denna benämnd Gestaltad livsmiljö ska ta över budgeten för ArkDes och …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera