Svenska Byggnadsvårdsföreningens yttrande om översiktsplanen

 

Svenska byggnadsvårdsföreningen har avgivit ett yttrande över förslaget till översiktsplan för Stockholm. Föreningen anser att planen är alltför allmänt hållen för att enligt PBL:s syfte kunna vara vägledande för beslut i plan- och byggärenden, att planen inte tillräckligt tydligt visar hur riksintresset för innerstaden och Djurgården ska tillgodoses, att det saknas viktiga riktlinjer för stadsmiljön bl.a. vad gäller gestaltning av ny bebyggelse och behovet av grönytor, att begreppet ”hög täthet” behöver nyanseras samt att det regionala perspektivet saknas.

Läs vidare här


Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

Kommentering är avstängt.