Café Blom granskar Slussen – ”det slutgiltiga förslaget”

”Framtidens Slussen” sedd från Gamla Stan. Observera skuggorna som faller mot sydväst såsom de bara kan göra en mycket tidig sommarmorgon. Bild: Fosters + Partners & Bergs Arkitektkontor

Stockholm Skyline har fått ta del av Nätverket Café Bloms granskning av stadens förslag ”Framtidens Slussen”. Vi anser att all seriös granskning av projekt av den dimensionen är välkommet. Slussen är en viktig del av staden, både rent trafiktekniskt samtidigt som den är en del av stadens historia. Den bör ha ett eget skönhetsvärde men är också en länk mellan två befintliga  – Gamla stan och Södermalm. Vi ser därför granskning som ett steg i rätt riktning för att platsen kommer att gestaltas på bästa sätt. Sista dagen att lämna in förslag, tankar och protester är 19 juni då också utställningen med modellen av Slussen på Sjömanshemmet stänger. Nedan följer Nätverket Café Bloms Granskning


Stadens anslående modeller och planscher på ”Framtidens Slussen” som ställs ut på Sjömanshemmet till den 19 juni visar inte de avgörande nackdelar som uppenbaras vid en närläsning av förslaget. Nätverket Café Blom som består av arkitekter, byggnadshistoriker och andra stadsbyggnadsintresserade har gjort en ”närläsning” av förslaget ur skilda aspekter. Vi accepterar inte att staden kallar det för ”det slutgiltiga förslaget”.

På punkt efter punkt konstaterar vi att verkligheten bakom perspektiven inte är den solskenshistoria som man vill få oss att tro. Varje punkt borde ensam kunna fälla förslaget. Men det kan bara ske om flera av våra stockholmspolitiker visar modet att upphäva den låsning av trafiklösningen som, i strid mot den massiva kritiken, beslutades förra året. Detta kräver i sin tur att omprövningen får stöd och argument från en väl insatt opinion.

Punkterna nedan lyfter fram de viktigaste problemen.


Stadens topografi och historia

Stockholm är en stad mellan två olika vattensystem, Mälaren och Saltsjön. Slussen ligger i det näs mellan Södermalm och Gamla stan som bar den första landsvägen mellan de södra och norra landskapen. Här finns stadens historia i koncentrat. Med den föreslagna utformningen blir historien inte längre läsbar.

Den motorvägsliknande bron

Förslaget domineras av en 8-filig bro som inte respekterar platsens egenart. Trevägskorsningarna ovanför och nedanför bron förvandlar delar av Södermalmstorg och Mälartorget till trafikytor i stället för mötesplatser. Vägbanan byggs ut ca 25 meter i Saltsjön så att Gamla stans rundade strandlinje går förlorad. Det historiska näset försvinner och ersätts av ”vattentorg” i kajplanet och stora trappsystem i norrläge.

Stigningen framför Räntmästarhuset

Stigningen mot bron börjar tidigare än idag, några kvarter ner på Skeppsbron, så att husens socklar hamnar bakom en ny vägbank och Djurgårdsfärjan måste flyttas norrut. Stockholms märkvärdigaste stadsfront skadas.

Byggnaderna framför KF-husen

Söders dramatiska förkastningsbrant förvanskas av de föreslagna byggnaderna framför KF-husen, idag en av Stockholms elegantaste landmärken. Detta sker utan hänsyn till riksintresset att hävda stadens karaktäristiska vattenfronter. Husen kan knappast vara ekonomiskt motiverade. De extremt svåra grundläggningsförhållandena kommer att tära på husens eventuella överskott.

Glashusen på Södermalmstorg

Den stora utsikten från Södermalmstorg – från Mälaren i väster till Saltsjöinloppet i öster – är förbyggd. Glashus är inte genomskinliga. Inget övertygande program finns för husens innehåll.

Gallerian

Den tidigare hårt kritiserade underjordiska gallerian finns kvar. Med sina 30 000 kvm, lika stor som NK, riskerar den att slå hårt mot småbutiker i Gamla stan, på Hornsgatan och Götgatan.

 

Trafiken över bron

Trots brons bredd är utrymmet för gång – och cykeltrafik underdimensionerat. Kollektivtrafikkörfälten är inte genomgående utan bryts i de avgörande gatukorsningarna. All trafik har samlats till en bro istället för som idag två. Detta ger en minskad flexibilitet för framtida behov.

 

Bussterminalen i Katarinaberget

Förr eller senare kommer tunnelbana till Nacka att bli verklighet och förutsättningarna för Värmdöbussterminalen blir annorlunda, om den alls ligger kvar vid Slussen.

Trots att det nytillkomna förslaget med bussterminal insprängd i berget inte kommit längre än till samråd är det en förutsättning för den nya lösningen för Slussen. Man avser att satsa en miljard och urholka berget utan att invänta stockholmarnas synpunkter enligt den i plan- och bygglagstiftningen föreskrivna demokratiska processen!

 

Cyklister och gående på kajplanet

Idag kan man promenera eller cykla i ett nät av vägar mellan Södermalm och Gamla stan. I förslaget leds gång- och cykeltrafiken längs bassängerna nedanför och under biltrafiken – med väntan framför fällbroar över slussrännan. Cyklister från kajplanet måste vända vid trapporna och via en hårnålskurva ta sig upp på den nya bron intill tunnelbanan och därifrån tillbaka 180 grader till Södermalmstorg.

Säkerhet och trygghet

Vid rusningstid kommer strömmar av gående och cyklister att korsa varandra. På kajplanet innebär också de öppna dammarna med strömt vatten och slussrännan stora risker. Förslaget är helt enkelt livsfarligt!

Den nya gång- och cykelbron

En ny gång- och cykelbro har lagts intill tunnelbanan, delvis på högre nivå för att ansluta till Södermalmstorg. Förutom att den kan upplevas som riskfylld kommer den att skymma utsikten såväl från tunnelbanan som från bron och kajerna.

Tillgänglighet för funktionshindrade

Utformningen av terrasserna och den s k Katarinaparken strider mot gällande lag om tillgänglighet på ”allmän plats” för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Förbindelsen mellan den nya terminalen i berget och tunnelbanan är oacceptabelt lång med diskriminerande omvägar för personer som inte klarar trappor. Hissar finns inte ens begripligt redovisade. Brons trottoarer och ramperna ovan och under jord är brantare och längre än vad bestämmelserna anger. Tillgängligheten blir sämre än idag. Nu kan man röra sig med måttliga lutningar längs klöverbladen.

Klimatförändring och långsiktig hållbarhet

Klimatförändringen gör att Saltsjön riskerar att stiga mer än landhöjningen. Då måste också Mälaren höjas för att inte förvandlas till en havsvik, med katastrofala konsekvenser för Stockholms dricksvattentäkt och bebyggelsen runt hela sjön. Detta är nya scenarier som presenterats av SMHI och som forskare idag är eniga om. Tunnelbanan vid Slussen är extremt utsatt för översvämning vid höga vattenstånd. I

planbeskrivningen anges att man kan klara stigande havsnivåer på 100 års sikt. Hur detta ska klaras utan nergrävning av tunnelbanan framgår inte.

Från stadsbyggnadskontoret solstudier, vårdagjämning kl 15:00. Bild Foster + Partners & Bergs Arkitektkontor 

Verkligheten bakom bilderna

I utställningens bilder är det sommar. Människor i alla åldrar flanerar och njuter av solen på caféer och mötesplatser som i verkligheten har solljus maximalt tre till fyra gryningstimmar under sommarhalvåret. Endast fördelaktiga vinklar är valda. Den som vill kan emellertid fördjupa sig i de solstudier som gjorts. Där framgår vilka slagskuggor som bildas av den nya bebyggelsen och broarna. Där avslöjas också den förhöjning av Skeppsbron som måste göras framför Räntmästarhuset vid Djurgårdsfärjan.

Ekonomi

Förslaget inklusive Katarinagaraget är kostnadsberäknat till närmare 10 miljarder. Det är en orimlig summa för ett nytt Slussen som inte är bättre än det vi har.

Nätverket Café Blom

www.slussenuppropet.se

 

Kontaktpersoner . Helena Friman, kulturhistoriker

Bengt OH Johansson, bebyggelsehistoriker. Karin Lidmar, arkitekt SAR/MSA

 

Läs mera:

SvD: Bygg kultur istället för shopping – Konstakademin modifierar sitt förslag

DN: Nya Slussen måste tåla två meters höjning av havsytan

Dn: Slussen måste utredas vidare!

Dn: Nya Slussen inget hållbart trafikprojekt