Stigbergsgruppen: Sprängningar vid Slussen utan färdig plan

Pressmeddelande från Stigbergsgruppen

Sprängningar vid Slussen utan färdig plan

”Sprängningarna vid Katarinavägen inleds idag”, meddelar Slussenprojektet. Nu påbörjas arbetet med anläggning av en underjordisk gång för butiker och passage mellan Slussengallerian och bussterminalen i Katarinaberget. Det kan därför vara aktuellt att påminna om Slussenprojektets löfte hösten 2013:

”Inget bygge ska påbörjas innan bägge detaljplaner vunnit laga kraft”

När detaljplanen för bussterminalen oväntat upphävdes av Mark- och miljödomstolen i december 2013 beslöt staden att gå vidare i blindo, utan garanti för att det påbörjade arbetet ska kunna slutföras.

I allt väsentligt vill Slussenprojektet bygga samma terminal som stoppades 2013. Ingen vet dock ännu om planen kommer att godkännas. Brandmyndigheterna har konstaterat problem med utrymning och säkerhet. Professor Lars Harms-Ringdahl, expert på riskhantering vid KTH har upptäckt omfattande brister i riskanalysen.

Sektion över gången.

Ole Settergren, sammankallande Stigbergsgruppen:

-Det vi ser idag är exempel på vårdslöshet med skattemedel och resenärernas hälsa. Ingen vet idag om bussterminalen kan byggas, men om det sker blir den dyr, opraktisk och farlig.

-Om terminalen får ja och byggs ska Nackaborna åka buss in i ett bergrum, med allt vad det innebär av risktagning vad gäller brand. Dessutom ska en avloppstunnel mellan innerstaden och Henriksdals reningsverk flyttas, för en kostnad av hundratals miljoner kronor. Detta är en del av bygget som Slusseprojektet talar väldigt tyst om.

-Sten Nordin sade ”I berget är det gott om plats”, men då talade ingen om kulverten. Att flytta den medför enorma kostnader, påpekar Ole Settergren.

-Om bussterminalen får nej blir projektet ännu dyrare. Då har man rivit upp Katarinavägen under många år och anlagt en passage som går rätt in i en bergvägg, medan bussterminalen måste få en annan plats.

-Alla beslut kring terminalen; löften, överenskommelser om finansiering etc kan vara förgäves. Politikerna försöker intala allmänheten att allt är klart, när planerna i själva verket inte ens prövats juridiskt, säger Ole Settergren.

Arkitekt Tor Edsjö från Slussen Plan B har granskat planerna:

-Det trettio meter breda utrymmet under Katarinavägen kommer att innehålla en 10 m bred passage till den tänkta bergterminalen. Resten av bredden, ca 20 m, blir butiker. Om inte terminalen blir av kan man använda utrymmet till en 1 500 m2 stor affärslokal. Det blir den dyraste affärslokal som någonsin byggts, som dessutom orsakat många års onödigt lidande i form av icke fungerande kommunikationer.

-Om man ville snabba på, minska kostnaderna och dämpa felinvesteringsrisken skulle man kunna nöja sig med att endast spränga ut för själva den tänkta passagen som är 10 m bred. På det sättet skulle sprängningarna kunna reduceras med 70 % och kunna utföras betydligt snabbare, då de inte påverkar T-banan. Det är en åtgärd som kan beslutas nu och ge omedelbar effekt.

-Hela projektet präglas av brist på hänsyn till kostnader, tidsåtgång och trafiken under byggnadstiden. Att minska bredden på utrymmet under Katarinavägen skulle vara en lindring av effekterna av detta feltänkande, avslutar Tor Edsjö.

Se även bifogad PM för mer info om stadens löfte 2013: PM Stadens löfte om Slussen  

För vidare information kontakta Ole Settergren, sammankallande Stigbergsgruppen: ole.settergren@gmail.com

Stigbergsgruppen är en paraplyorganisation för en rad Slussengrupper: Föreningen Bevara Slussen, Slussen Plan B, Ny syn på Slussen, KulturSlussen, Café Blom-gruppen, Världsarvet Slussen, Nätverket Nacka- Värmdöbor för Slussen


Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

6 kommentarer