Synpunkter på översiktsplanen – Del 3

I tre delar presenterar vi här våra synpunkter på Översiktsplan Stockholm  2015-10143. Här kommer del 3.

Demokratisk förankring

Som tidigare framhållits måste förslaget kompletteras med tydliga riktlinjer baserade på fakta, analys av motstridiga intressen och information om dessa. Det måste också i linje med ambitionen i den statliga demokratiutredningen kompletteras med nya riktlinjer för hur samrådet i enskilda ärenden ska gå till.

Dagens samråd fungerar sällan tillfredsställande. De oftast skönmålande och oprecisa beskrivningarna av hur stadsmiljön kommer att upplevas och fungera måste kompletteras med kritisk analys, rättfärdigande bilder, jämförelseexempel och med kvalificerade utlåtanden om förväntat resultat avseende såväl funktions- som upplevelsevärden utifrån vidimerad kunskap från forskning och från beprövad erfarenhets. Detta skulle samtidigt skapa intresse och bidra till att engagemanget från allmänheten ökar.

Läs Del 1

De bästa förutsättningarna för initierat medborgarinflytande när det gäller stadsbyggnadsfrågor med större räckvidd än till det egna närområdet ger ideella föreningar, digitala nätverk och andra sammanslutningar med bebyggelse och stadsmiljö som huvudfråga. De representerar breda och djupa kunskapsområden. De samlar stora grupper ideellt arbetande människor. Mångdubbelt fler förlitar sig på deras verksamhet. Samma gäller oftast de enfrågenätverk som uppstår i samband med enstaka byggnadsprojekt med brett folkligt engagemang som t.ex. Slussen och Nobel Center.

Läs Del 2

En plågsamt pinsam omständighet är att politiker och stundtals även stadens tjänstemän alltför ofta lägger större kraft på att förminska värdet av medborgares insatser än drar nytta av dessa. Denna nedlåtande attityd hos för många är inte bara respektlös och förödande för demokratin och människors vilja att engagera sig. Den för med sig att värdefull kunskap inte används och samhällsresurser slösas bort i dåligt genomtänkta byggprojekt.

Slutord

Det är inte en strävan efter en inkluderande stadsmiljö och varsamhet om stadens unika skönhets- och kulturvärden som avspeglas i lyftkranarna i Stockholms innerstad. Det är enklaste och mest kortsiktiga producentstyrda byggkapitalism vi ser. Än värre är att det hindrar en ur alla synpunkter långsiktigt hållbar stadsutveckling. För att uppnå en sådan måste alla krafter ägnas åt att skapa nya värden och ny attraktiv stadsbyggnad i stället för att exploatera befintliga stads- och skönhetsvärden och därmed succesivt förstöra attraktivitet, trivsel och känsla för stadsmiljön.

Stockholm Skyline

Om oss här


Kommentarsregler: 

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret  publiceras inte.

Kommentering är avstängt.