Utred placering av ett Nobel Center vid Norrtull

Pressmeddelande 

Inför möjligheten att detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen inte vinner laga kraft och att en annan plats måste sökas kan Nobelstiftelsen och Stockholms stad överväga möjligheten att förlägga ett Nobel Center på tomten mellan Norrtull och Wenner-Gren Center. Denna del av Kungliga nationalstadsparken är reserverad för viss kompletterande bebyggelse med anknytning till vetenskap och utbildning.

Ett Nobel Center på denna plats skulle komma att ligga i skärningspunkten mellan Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Wenner-Gren Center avsågs på sin tid bli ett nav i Stockholms vetenskapsstad och kanske kan, med denna nya granne, väckas till liv igen. Platsen har andra fördelar: det är lätt att ordna med transporter till och från centret, närheten till Brunnsviken och Hagaparken skapar en attraktiv inramning, en byggnad på denna plats kommer att synas. Byggnaden skulle kunna bidra till stadsfronten för den som kommer norrifrån in mot staden.

Foto: Lars Epstein DN

Förbundet för Ekoparken har engagerat sig i denna fråga av två anledningar. Den första är att placeringen på Blasieholmen skadar Kungliga nationalstadsparkens inramning, som här utgör utblicken från parken i vad som i riksintresset Stockholms innerstad kallas ”det inre vattenrummet” kring Nybroviken (se Vård- och utvecklingsplan för Kungliga Nationalstadsparken, Länsstyrelsen i Stockholm, rapport 2012:33). Den andra anledningen är vår strävan att skapa en värdig entré till Nationalstadsparken och Hagaparken vid Norrtull. Hela den tomt, som gemenligen har brukat kallas ”bensinstationstomten” ingår i Nationalstadsparken.

Enligt den Fördjupade översiktsplanen för nationalstadsparkens Stockholmsdel kan den denna tomt bebyggas – dock utan att skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden. Förhoppningen är att det ska skapa en värdig entré till nationalstadsparken/Hagaparken. Den planering som Stockholms stad i dag bedriver för denna plats anser vi strider mot lagen om Nationalstadsparken.

Richard Murray

 

Medföljande PM:

Nobel Center vid Norrtull

Förbundet för Ekoparken, Haga-Brunnsvikens Vänner och Kommittén för Gustavianska Parken, föreslår att Stockholms stad och Nobelstiftelsen gemensamt, utan att avvakta Mark- och miljööverdomstolens avgörande i ärendet om den överklagade detaljplanen, utreder möjligheterna att förlägga det planerade Nobelcentret vid Norrtull, i omedelbar närhet till Brunnsvikens gustavianska landskap. Det finns enligt vår mening mycket att vinna för såväl staden som Nobelstiftelsen med en sådan lokalisering.

Placeringen har flera fördelar:

· Tomten, även benämnd Östra Hagastaden, är föremål för planering i ett tidigt skede. I Översiktsplan för Nationalstadsparken – stockholmsdelen redovisas f.d. bensinstationstomten vid Norrtull som ett mer bebyggt och anlagt område. Ett sådant område kan förändras och kompletteras med ny bebyggelse och anläggningar under förutsättning att detta inte medför skada på det historiska landskapets natur- och kulturvärden. Här kan det således vara möjligt att bygga ett Nobelcenter.

· Ett Nobelcenter på denna plats skulle komma att fungera som entré till Stockholms stad för alla utifrån kommande gäster och turister. Visionen för det närbelägna Wenner-Gren Center (WGC) var just att hälsa besökare välkomna till Vetenskapens Stockholm.

· Nobelcentret skulle bli centrum i Vetenskapsstaden genom att ligga i skärningspunkten mellan Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet. WGC skulle kunna inlemmas i detta centrum för Vetenskapsstaden.

· Ett Nobelcenter på denna plats har utblickar mot och direkt tillgänglighet till Haga-Brunnsviken. Genombrott i järnvägsbanken skulle kunna ge Nobelcentret och alla flanörer en mer direkt förbindelse med Brunnsviken och promenadvägen mot Haga.

· Uppsalavägen ska flyttas västerut, vilket vidgar Norrtullstomten och ökar utrymmet kring Stallmästargården. Norrtullstomten förenas lämpligen med parken kring de frilagda Tullhusen. Samtidigt som Nobelcentret ges en grön och värdig inramning kan parken erhålla en attraktiv entré från Norrmalm.

· Tillgängligheten med bil och buss blir mycket god.

· Gc-förbindelser från Hagastaden och från Universitetet planeras redan, från Norrmalm kan den förbättras med en planskild gc-bro i Norrtullsgatans förlängning. Höjdskillnaden underlättar en sådan lösning.

· Byggnaderna bör utformas så att de underordnar sig och förstärker landskapet. De skulle kunna byggas så att de återskapar den del av Stockholmsåsen, kallad Generalsbacken, som trädbevuxen, tidigare bildade en fond mot söder i den gustavianska parken, sedd från Haga. Åsen är sedan länge utplånad. Förutsättningarna är unika att förena ett återställande av strukturen i det historiska landskapet med en nyskapande arkitektur.

Stockholm 2017-06-06

Richard Murray Märtha Angert Lilliestråle Gösta Blücher


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte Du ansvar själv för din kommentar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *