Yttrande över förslag till detaljplan för Sju Sekel 1, Apple store

Applebutiken i Kungsträdgården.

Inskickat till Stockholms stadsbyggnadsnämnd angående Apple store i Kungsträdgården:

Yttrande över förslag till detaljplan för Sju Sekel 1 i norra delen av Kungsträdgården i stadsdelen Norrmalm i Stockholm. Samråd. Dnr S-Dp 2016-00310.

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2016-00310&rid=108827&flg=0&subtyper=Fornl%C3%A4mning%20RA%C3%84,Planf%C3%B6rslag,&plantype=Planf%C3%B6rslag

  1. Stiftelsen Stadsmiljöföreningen Blasieholmens Vänner avstyrker planförslaget.
  2. Stiftelsen Stadsmiljöföreningen Blasieholmens vänner anmodar Stockholms kommun att så fort som föreslagen plan avskrivits, ta fram ett nytt planförslag enligt vilket:
  • den del av parken där restaurang TGI Fridays nu ligger omvandlas till park i ordets rätta betydelse;
  • den i sitt sammanhang alltför dominerande scenen ersätts av en mer intim som inkräktar mindre på parkanläggningen kring Mohlins fontän och på utsikten mot vattnet;
  • det ökande behovet av mötesplats för rekreation och förlustelse i city tillgodoses på den plats som var tänkt för Nobel Center på Blasieholmen;
  • de ca 300 milj kr som hittills avsatts från Kommunen till ett Nobel Center inbesparas när detta projekt avslutas och kan användas för återköp av tomträtten som restaurang TGI Fridays vilar på.

Avsikten med förslaget till detaljplan är att göra det möjligt för IT-företaget Apple att bygga en så kallad Flaggskeppsbutik. Apple har för 139 milj kr av Stockholms Handelskammare köpt tomträtten till den aktuella platsen i Kungsträdgårdens norra del där restaurangen TGI Fridays nu ligger. Den befintliga restaurangbyggnaden avses att rivas.

Att som förslaget bryta mot platsens unika karaktär och förvanska ett enastående stadsrum vore en obetalbar förlust för Stockholm. Om Apple får sitt bygge som planerat så skulle det från citys inre inte längre gå att blicka ut mot havet. Dessutom skulle det så stiliga stadsrummets kraftfulla snitt i bebyggelsen förfuskas.  Till detta kommer att den föreslagna byggnaden genom sin storlek och avskalade gestaltning skulle bli för dominant i parken.

Frågan måste ställas varför just Stockholms mest kända äldsta kulturplatser ska förses med moderna stora byggnader. Inga andra europeiska storstäder bygger stora moderna hus på de mest värdefulla kulturplatserna. Exempelvis vore det otänkbart att placera ett jättelikt hus på Markusplatsen i Venedig eller på Capitoleum i Rom.

Befintlig restaurang bör rivas och i stället för föreslagen Applebutik ersättas av en inbjudande grön parkyta mot Hamngatan Att stadens parker öppnar sig mot gaturummen har varit ett framgångsrikt koncept i planeringen av Stockholms innerstad liksom i många europeiska storstäder. Förutom den kvalité som tillförs gaturummen och ökad trygghet i parken så är detta ett uttryck för att parken tillhör alla i ett demokratiskt samhälle.

Ett överhettat city behöver större yta för möten, rekreation och förlustelse inte mindre.  För affärsfolk, tjänstemän, shoppare, flanörer, turister och besökare till det stora antalet besöksmål som rör sig i och runt parken är trängseln redan idag alltför stor. Med Stockholm snabba befolkningstillväxt lär det inte bli bättre. Den dag som vi lyckats med integrationen och befolkningen i dagens utanförskapsområden kommer att uppleva att stadens museer och andra besöksmål också är till för dem så blir trängseln än värre.

Befintlig scen är för stor och skrymmande. De större evenemang av nöjeskaraktär som scenen är dimensionerad för bör, om de inte kan genomföras på Sergels torg, flyttas till en större evenemangs-plats utanför innerstan. Scenen bör bytas till en mer intim för folkliga möten och mindre framträdaanden mer passande för en anrik park centralt i staden.

Ett alltmer nödvändigt komplement till Kungsträdgårdeni den växande storstaden är den plats som var/är tänkt för Nobel Center. Läget när vattnet, friytorna, sambandet med museipark, skärgårdstrafik och för ändamålet lämpliga byggnader gör platsen idealisk som andningshål och mötesplats med olika aktiviteter.

Bättre utveckla staden i stället för att grotta in sig i det befintliga. Ska nästa världsledande organisation som kommer i fokus för allmänt intresse placeras på Nybroplan eller Norrmalmstorg? Så länge som Stockholms politiker ser lokalisering av verksamhet som Apples flaggskeppsbutik till centra i förorten som ett hot mot innerstan så kommer vi aldrig att få bukt med segregation och ojämlikhet?

Stockholms unika karaktär har oskattbar betydelse för Stockholms attraktivitet.  Det gäller inte bara socialt utan i minst lika hög grad samhällsekonomiskt. Unika stadsrum som Kungsträdgården och bebyggelsens så alldeles speciella relation till skärgårdslandskap och hav är grundläggande.

Det är ogenomtänkt tro att en mindre om än snabbväxande världsstad som Stockholm i utkanten av Europa nära polcirkeln kommer att behålla sin attraktivitet när kulturhistoriska värden åsidosätts, det gröna trängs ut och sol, ljus, luft och svängrum begränsas för medborgare och besökare.  Att fullfölja Apple- projektet vore ett stort misstag.

För Stiftelsen Blasieholmens vänner,

Björn Tarras-Wahlberg, Ordförande

Kerstin Westerlund Bjurström*, Ledamot 
 *F.d. Ordförande Svenska Arkitekters Riksförbund, vice ordf. Konsthögskolan & Statens Konstråd, Fastighetschef Fastighetsverket, ledamot i Skönhetsrådet, f.d. ordförande Samfundet S:t Erik.

Stiftelsen Blasieholmens vänners syfte är att bevaka och värna Blasieholmens byggnader, museipark, anläggningar och användbarhet för sjöfart och museiverksamhet samt bidra till dess utveckling som folklig mötesplats, som nav för skärgårdsturism och som vittnesbörd om en månghundraårig maritim historia. Vid tidpunkten för föreningens bildande är huvuduppgiften att nå föreningens här angivna syften att stoppa ett Nobel Center i det förslag till utformning som föreligger på Blasieholmen.
Stadgar §1.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

 

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *