UPPROP KULTURARV

Byggnadsföreningens hus, Norrlandsgatan 11. Foto: I99pema

Inbjudan till seminarium: UPPROP KULTURARV Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer  Hur kan metoder utvecklas för ökad varsamhet i plan- och byggprocesser?

Från Upprop Kulturarvs hemsida:

Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

Våra kulturmiljöer är en ändlig resurs som vi är skyldiga att värna för framtida generationer. Den snabba tillväxten i många städer och orter hotar emellertid vårt kulturarv, genom rivningar, förvanskning av stadsbild, kulturmiljöer och befintlig bebyggelse samt ingrepp i parker och grönska.

Medborgarna protesterar alltmer mot bristande varsamhet med kulturarvet i plan- och byggprocesser. Trots miljömål och stark lagstiftning till skydd för kulturarvet är skyddet i praktiken svagt.

Riksantikvarieämbetets utredningar visar att två tredjedelar av Sveriges kommuner inte har tillräckliga förutsättningar för att värna kulturarvet i ärendehanteringen samt att riksintressen ses som ett hinder, inte som en resurs att ta tillvara i utvecklingen

Svenska byggnadsvårdsföreningen har vid en analys av föreningens bevakningslista för hotade kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, den s.k. Gula Listan, konstaterat att även om objekten är utpekade i inventeringar, kulturmiljöprogram eller t.o.m. har skyddsbestämmelser i detaljplan så förhindrar inte detta rivningar eller förvanskning.

I rapporten ”Hur kunde det bli så här?”, upprättad av Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsvårdsföreningen och Urban City Research, var den viktigaste slutsatsen att projektförutsättningarna för tre aktuella och omdiskuterade Stockholmsprojekt lades fast mellan exploatören och Staden i mycket tidiga skeden, långt före planprövningen, vilket innebar att planerings- och expertkunskap inte kunde beaktas i planprocesserna. Trots skiftande politisk  majoritet under processerna höll Staden fast vid de inledande överenskommelserna.

Undertecknade organisationer anser att det är nödvändigt att genomföra förändringar i plan- och byggprocesser som leder till att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer tas tillvara, används och utvecklas enligt gällande miljömål och lagstiftning. Organisationerna gör därför ett nationellt upprop med syftet att på statlig, regional och kommunal nivå få till stånd ett ändrat synsätt för att för framtiden kunna värna den ändliga resurs som kulturarvet utgör.

Tio organisationer ställer sig bakom “UPPROP KULTURARV -Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer” och planerar ett seminarium på detta tema. Syftet med seminariet är att få till stånd en dialog mellan berörda parter och utveckla förslag till åtgärder som leder till ökad varsamhet med vårt kulturarv i plan- och byggprocesser. Företrädare för myndigheter, organisationer, universitet, högskolor, museer, media, lokala föreningar, företag inom byggbranschen och medlemmar i undertecknade organisationer inbjuds till seminariet.”

PROGRAM

12.30 Registrering

13.00 Välkommen. Inger Liliequist, ordf. Kulturmiljöfrämjandet och Margareta Hallin, ordf. Svenska byggnadsvårdsföreningen Moderator: Susanne Ingo, arkitekt SAR/MSA, vice ordf. Samfundet S:t Erik

13.10 Våra kulturmiljöer, hot och möjligheter. Kristina Berglund, arkitekt SAR/MSA, vice ordf. Svenska byggnadsvårdsföreningen

13.40 Historiebruk är en del av vår samtid. Tomas Brandt, byggnadsantikvarie, enhetschef kulturmiljövård, Bohusläns museum

14.10 Strategier för att vitalisera kulturhistoriska värden. Örjan Molander, länsmuseichef och landsantikvarie, Kalmar Läns Museum

14.40 Ta vara på stads- och kulturmiljövärdena i planerings- och beslutsprocesser. Monica Andersson, fil.dr, ordförande Samfundet S:t Erik

15.10 Kaffepaus

15.30 Diskussion Panel: Knut Weibull, Riksantikvarieämbetet och Suzanne Pluntke, Boverket

17.00 Avslutning

Tid: måndagen den 9 mars 2020 Plats: Markeliussalen, Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Anmälan: seminarium@uppropkulturarv.se Anmälningstid 3 februari – 2 mars

Bilaga: Upprop från ideella organisationer: ”UPPROP KULTURARV – Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer”.
Medverkande organisationer: Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm

Europa Nostra – Sverige

Kommittén för Gustavianska Parken

Kulturmiljöfrämjandet Samfundet S:t Erik

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Svenska Industriminnesföreningen

Sveriges Jordägareförbund

Sveriges Hembygdsförbund

Urban City Research

Hemsida: uppropkulturarv.se

Skriv under uppropet här


Kommentarsregler: För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *