Blasieholmens Vänner- Nyhetsbrev 20 maj 2020

Ärade medlem i Blasieholmens Vänner
och till alla som vill försvara Stockholms skönhet

Igår tisdag 19 maj var en ödesdag för Djurgården och Stockholms skönhet. Igår överklagades detaljplanen för det stora projektet nya Gröna Lund till Mark- och miljödomstolen av Förbundet för Ekoparken och dess ordförande Richard Murray (21 s). Samt en överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm om laglighetsprövning ang. påstått jäv av mig personligen mot ledande politiska befattningshavare i Stockholm (13 s).

Sent igår fick jag ett tips från en advokat om jäv i Umeå där Mark- och miljödomstolen stoppade ett stort byggprojekt 2018 för att en av tjänstemännen var släkt med byggmästaren. Detta arbetade jag in i vår överklagan nedan och åberopade målet i Umeå för domstolen i Stockholm.

Jag bifogade också en gästlista från Gröna Lunds påkostade vårmiddagar för att visa domstolen att alla ansvariga politiker satt med vid middagsbordet.

Vi lovade överklaga. Vi har hållit vårt löfte.
Vi har överklagat till två domstolar. Stöd vår kamp!
Tacksam för ditt stöd och ditt bidrag:
Bg. 5227-8256. Swish. 123 157 3831.

Här ser du vår överklagan ut till Förvaltningsrätten.
(Sänd mig en rad om du vill ha överklagan av detaljplanen till Mark- och miljödomstolen, 21 sidor).

Till Förvaltningsrätten i Stockholm
2020-05-19

ÖVERKLAGAN
Begäran om laglighetsprövning ang. uppenbart jäv.

KLAGANDEN med stöd av rättsfall MMD 2018.
Björn Tarras-Wahlberg,
Strandvägen 7B,
114 56 Stockholm.
070-325 00 11.
BTWswiss@gmail.com

MOTPART
Kommunstyrelsen, Stockholms Kommun.
Ang. beslut om Skeppsholmsviken 6 i Stadsdelen Djurgården, Dp. 2016-06685. Planbeslut av Kommunfullmäktige i Stockholm 20 april 2020 (KF §13) om antagande av nämnda detaljplan.

Anklagelse om uppenbart jävsförhållande 
Domstolen bör upphäva detaljplanen för att de personer som fattat beslut om planen varit jäviga, bland andra Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) och Oppositionsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Ledningen för Gröna Lund har under lång tid systematiskt och aktivt uppvaktat politiker, kommunala tjänstemän, Länsstyrelsen och tjänstemän i Kungl. Djurgårdsförvaltningen.

Syftet med dessa uppvaktningar har varit att personer och institutioner som har möjlighet att påverka förutsättningarna för företagets verksamhet ska behandlas välvilligt. Med det syftet har Gröna Lunds påverkansarbete bland annat inriktats på att framställa Gröna Lund som ett allmänintresse och därmed få folkvalda och deras tjänstemän samt Kungl. Djurgårdsförvaltningen att uppfatta verksamheten på det sättet, trots att det i lagens mening är ett enskilt intresse.

Med den planerade utbyggnaden av Gröna Lund på den näraliggande stora parkeringsplatsen, med nya höga åk-aktiviteter, kommer bullernivåerna att öka ytterligare till men för alla boende i närheten.

Vid en överläggning med stadens högsta politiker 23 mars 2020 (Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och Stadsbyggnadsrådet Joakim Larsson) framhölls från de klagande (Richard Murray, Åsa de Graaff, Anna-Paula Jonsson) att de redan idag överskridna bullergränserna skulle överskridas ytterligare med de planerade mycket höga åk-maskinerna.

De två borgarråden hade inga kommentarer till detta påstående. De förnekar inte att man redan idag överskrider givna riktlinjer och förnekade inte att bullernivåerna kommer att öka ytterligare. Därmed bryter man medvetet mot miljölagstiftningens bestämda bullerkrav till men för alla boende på området och den angränsande kyrkogårdens behov av fridsamhet.

Gröna Lunds i decennier pågående miljöbrott i form av överskridande av bullerutsläppsnormer, utan att kommunen vidtagit de åtgärder mot verksamheten som kommunen enligt lag är skyldig till, är ett exempel på hur framgångsrikt Gröna Lunds påverkansarbete har varit.

I en separat överklagan till Staden med gårdagens datum, angående detaljplanen och konsekventa överskridande av gränsvärden för högsta bullernivå, framgår detta klart. Överklaganden på denna grund kompletteras snarast.

Syftet med dessa uppvaktningar har varit att personer och institutioner som har möjlighet att påverka förutsättningarna för företagets verksamhet ska behandlas välvilligt. Med det syftet har Gröna Lunds påverkansarbete bland annat inriktats på att framställa Gröna Lund som ett allmänintresse och därmed få folkvalda och deras tjänstemän samt Kungl.
Djurgårdsförvaltningen att uppfatta verksamheten på det sättet, trots att det i lagens mening är ett enskilt intresse.

Ledningen för Gröna Lund har under lång tid systematiskt och aktivt uppvaktat politiker, kommunala tjänstemän, Länsstyrelsen och tjänstemän i Kungl. Djurgårdsförvaltningen.

Undertecknad föreslog Joakim Larsson att flera låga attraktioner som idag är placerade på befintliga Gröna Lund, som t.ex. dansbanan, stora scenen, spöktåget och andra lägre attraktioner för de yngre barnen flyttades till det nya området. Därmed skulle den frilagda marken på det gamla området kunna användas för de mycket höga och ljudliga åkmaskinerna.

Om man kom överens om ett sådant arrangemang och begränsade aktiviteter på nya Gröna Lund till högst 12 meters höjd (som Skönhetsrådet föreslår) skulle intresseorganisationerna för Djurgården och de närboende inte överklaga detaljplanen.

Vårt förslag ignorerades, det skulle bli exakt som detaljplanen ser ut och som Stadsbyggnadskontoret arbetat fram i samverkan med Gröna Lund.

Varför gör man detta? Man känner sig delaktiga i beslutet efter flera års beredning med cheferna på Gröna Lund och anser sig mycket nöjda med resultatet, har Stadsbyggnadsrådet Joakim Larsson meddelat mig personligen.

Man har efter flera års vårliga ”mutmiddagar” (av SvD i Elisabeth Anderssons artikel kallade ”bjudmiddagar”) glidit över gränsen till att bli part med Gröna Lunds ledning istället för deras motpart. Exempel på Gröna Lunds påverkansarbete beskrivs i denna artikel i SvD från 29 jan 2020.

Vad pågår bakom kulisserna på Gröna Lund
– Bjudmiddagar, svartbyggen och ett brevlådeföretag i ett skatteparadis 

https://www.svd.se/bjudfester-svartbygge-och-brevladeforetag–sa-expanderar-grona-lund
Författare: Svenska Dagbladets stjärnreporter Elisabet Andersson med grävande reporter Jani Sallinen.

I den nu aktuella detaljplanen fortsätter kommunen att gå utöver sina lagliga rättigheter för att tillmötesgå Gröna Lunds intressen, t.ex. genom att:

–          undslippa vite för svartbygge av en jättelik ponton på Gröna Lunds södra udde som visas på bild och beskrivs i detalj i artikeln i SvD. Av oklara skäl avkrävdes Gröna Lund aldrig något vite som är normalt vid förseelser av detta slag.

–          medverka till att utöka samma slags verksamhet som redan, vilket framgår i underlaget till den överklagade detaljplanen, orsakar miljöstörningar av sådan omfattning att den medför väsentliga olägenheter för boende,

–          medverka till en plan som kommunen själv 2009 konstaterade skulle medföra att en intilliggande bostadsfastighet skulle bli otjänlig utan att alls kommentera om eller varför bedömningen nu skulle vara en annan,

–          verka för att nära nog ovärderlig kaj- och strandmark, som tillhör det allmänna, genom Statens Fastighetsverk / Kungliga Djurgårdens förvaltning i en omistlig del av Kungliga Nationalstadsparken säljs till en privat aktör för att inhägnas för en vinstdrivande verksamhet och därmed för överskådlig tid utestänga allmänheten från att ha tillträde till stranden,

–          tillåta en så uppenbart överdriven exploatering att den skadar Nationalstadsparkens historiska kultur- och naturlandskap och Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

Förklaringen till detta oförklarliga hävdar vi är att kommunen och Kungl. Djurgårdsförvaltningen är jäviga.

Efter bifogade artikel i SvD beslutade nämligen Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) och Oppositionsborgarrådet Jan Valeskog (S) att avstå från att delta i byggnadsnämndens beslut att underställa detaljplanen fullmäktige för beslut. Detta uppges ha skett av oro för att den jävssituation som vi anser föreligger bland annat för dessa beslutsfattare. Därtill framgår av Gröna Lunds gästlistor att många fler beslutsfattare varit jäviga under den långa tid som olika beslut som rör detaljplanen fattats.

Hänvisning till rättsfall i Mark- och miljödomstolen, Umeå 2018. Gribatomten. Mark- och miljödomstolen stoppar byggplanen på grund av jäv

Jag ber att få hänvisa till ett rättsfall av 8 nov 2018 i Umeå där ett bygge stoppades på grund av jäv. Kommunens beslut att anta en detaljplan för den så kallade Gribatomten upphävdes av Mark- och miljödomstolen på grund av en jävssituation.

Den omtvistade detaljplanen på Grisbacken i Umeå antogs i nov. 2018 och gjorde gällande att det kunde byggas 250 till 300 lägenheter i byggnader som skulle kunna bli upp till sex våningar höga.

Flera av de boende i området överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen. Domstolen beslutade att upphäva kommunens detaljplan på grund av en misstänkt jävsituation. Grunden för beslutet var att en person som arbetade i byggprojektet hade släktskap till en fastighetsägare i det berörda området.

I domen konstaterades att det inte kunde uteslutas att hänsyn tagits till släktingens fastighet vid utformningen av detaljplanen.
”Det går därför inte att bortse från att personen varit jävig vid handläggning av detaljplanen”, skriver domstolen i domen. Därmed föll hela projektet på Gribatomten i Umeå och kommunen tvingades börja om med en helt ny detaljplan för det berörda området.

Jag anser att detta mål kan vägleda domstolen att inte medge en detaljplan för Skeppsholmsviken 6 i Stadsdelen Djurgården i Stockholm.

Stockholm som ovan
Björn Tarras-Wahlberg
Ordförande
Stadsmiljöföreningen Blasieholmens Vänner

Bilaga 1
Gröna Lunds gästlista från vårmiddagen 2017.
Gästlistan för Gröna Lunds traditionella vårmiddag 2017 är mycket avslöjande.
Där finner man alla betydelsefulla politiker för Gröna Lunds utbyggnad, från Landshövdingen i Stockholm till alla ledande politiker från de flesta partierna. Alla politiker som har inflytande på möjligheterna för Gröna Lund att genomföra sin tillbyggnad finns på plats vid middagsbordet. Inklusive ägarna till Gröna Lund.

Bilaga 2 (har tidigare sänts till dig)
SvD 29 jan 2020.
Vad pågår bakom kulisserna på Gröna Lund?

https://www.svd.se/bjudfester-svartbygge-och-brevladeforetag–sa-expanderar-grona-lund
(Om du har prenumeration på SvD bör du kunna klicka på länken och ta del av text och bilder).


Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *